รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 9 / 2559

เมื่อ 29 ตุลาคม 2559

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 การขอเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีมหาวิทยาลัยเรียกให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ย และเรียกให้พลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ในฐานะผู้ค้ำประกัน ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน ภายหลังจากที่ผู้ร้องเรียนได้เกษียณอายุราชการแล้ว

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 ร้องทุกข์เกี่ยวกับการดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งล่าช้า ราย นายคีรีวัฒน์ หรือ
ประจักษ์ จันทร์ตรี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2559

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 33 มติที่ประชุม บรรทัดที่ 2 ตัดคำว่า “ที่ประชุมใหญ่” ออก

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 การปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ 4 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ 4 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตามแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการโดยอนุโลมตามหนังสือที่ศธ 0509(5)/ว 696 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยและมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการคำนวณ
และช่วงเงินเดือนสำหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.3 พิจารณาเพิ่มวิธีการรับและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต ผ่านระบบรับตรง (Direct Admission) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานรับเข้า

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบกองบริการการศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.4 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกิน
เกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณีนายชุมสันติ แสนทวีสุข นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณีนายชุมสันติ แสนทวีสุข นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 และมอบ
มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.6 สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า ปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.9 ระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
2558 จำนวน 1,955 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 15 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
2559 (ครั้งที่ 1)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.5 ขออนุมัติให้กรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ที่พ้นจากตำแหน่งฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาต่อไป

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติและมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2560

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง เลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
2. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะรัฐศาสตร์ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง เลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
3. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง เลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การกำหนดระดับ
ตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มอบกองการเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการปรับแก้ไขร่วมกับนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

4.4.2 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.3 ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไข
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3