รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 9 / 2558

เมื่อ 29 ตุลาคม 2558

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 การต้อนรับรองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.4 ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งว่าง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 คดีหมายเลขดำที่ 607/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 1950/2558 ระหว่าง ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฎ โจทก์ กับรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ที่ 1 นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ที่ 2 จำเลย ที่พิพากษายืนให้ยกฟ้องโจทก์ตามศาลชั้นต้น

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในกรณีจำเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
หน้าที่ 29 บรรทัดที่ 4 คำว่า ขออนุมัติ แก้ไขเป็น “เห็นชอบ” และบรรทัดที่ 10 มติที่ประชุม แก้ไขเป็น “เห็นชอบ”

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.2.1 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนดกรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ของนางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ ในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

4.1.2.2 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ใหม่ ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 คำคัดค้านการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือพร้อมบันทึกชี้แจงคำคัดค้านต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ เมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป และ ในการประชุมระเบียบวาระนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ประธานสภาอาจารย์ ของดออกเสียง เนื่องจากที่ประชุมสภาอาจารย์ไม่ทราบเรื่องดังกล่าว

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ จำนวน 2 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.2 อัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พ.ศ. 2559 "กันเกราเกมส์” พ.ศ. ….

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พ.ศ. 2559 “กันเกราเกมส์” พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาอุบลราชธานีพิจารณาลงนามต่อไป

4.4.4 ขอหารือเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (คำสั่งที่ 52/2558 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558) กรณี ประธานคณะกรรมการสอบสวนเกษียณอายุราชการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 4.4.5 ต่อไป

4.4.7 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 4.4.5 ต่อไป

4.4.8 สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. ผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557
2. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 4.4.5 ต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3