รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 9 / 2557

เมื่อ 27 กันยายน 2557

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 ข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับระเบียบพัสดุของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.4 การถูกฟ้องคดีเรื่องการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รายศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2557
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : 1. อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. อนุมัติประมาณการรายจ่ายที่คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ และอนุมัติใช้เงินคงเหลือสะสมตั้งประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
และมอบมหาวิทยาลัยปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

4.1.1.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองคลังดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ
- แก้ไขข้อที่ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ให้ย้ายไปอยู่ท้ายสุดบรรทัดสุดท้ายก่อนวันที่ และให้ใช้คำว่า ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่

4.1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ณ มิถุนายน 2557)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ณ มิถุนายน ๒๕๕๗)

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
3. รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ กรรมการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ

4.2.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดังนี้
1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ เลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

4.2.3 การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่ออีก ๑ ปี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 13)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้ง 39 ราย

4.2.5 ขอแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไป

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การเปิดหลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะนิติศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ การเปิดหลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะนิติศาสตร์

4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตร : ปรับปรุงรายละเอียดในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 อัตราค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบอัตราค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามที่เสนอ

4.4.2 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะรัฐศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ในการจัดทำรายงานประจำปีของ คณะ/สำนัก และหน่วยงาน ในปีถัดไปควรมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาประกอบด้วย

4.4.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งและบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มอบคณะเกษตรศาสตร์ นำกลับไปพิจารณาใหม่และแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบกองการเจ้าหน้าที่ไปปรับแก้ไข ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป

4.4.5 ขอยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่7/2557 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3