รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 9 / 2556

เมื่อ 27 กรกฏาคม 2556

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงาน
ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 คณะรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้คณะรัฐศาสตร์จัดทำแผนการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายใน 60 วัน
2. มอบผู้บริหารมหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงานในกำกับให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและให้มีการตรวจทานข้อมูลให้มีความถูกต้อง พร้อมทั้งกำหนดเวลาการบันทึกข้อมูลทางบัญชีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่การเงินทุกหน่วยงาน/คณะ

1.2.2 หมายแจ้งคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่ 2360/2555 เรื่อง การส่งความเห็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ในประเด็น พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547มาตรา 62 และ มาตรา 64 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 14,353,960 บาท

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ
มหาวิทยาลัยรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบอธิการบดีนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ในข้อปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555(ครั้งที่ 11)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 11) จำนวน 17 คน และขอให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาเพิ่มชื่อวารสารที่นักศึกษาได้ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในการเสนอวาระการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาในครั้งต่อไปด้วย

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา 1202 442
เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 3(2-3-4) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สังกัดคณะรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.4 ขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
การพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 ขออนุมัติเปลี่ยนประเภทตำแหน่งของกรอบอัตรากำลัง คณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.2 การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยทดลองใช้ประกาศนี้ในปีงบประมาณ 2557 แล้วทบทวนปรับแก้ไขอีกครั้ง
2. ควรให้มีการประเมินผลงานในตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดยกำหนดสมรรถนะทางด้านวิชาการที่ชัดเจน เช่น การสอน การวิจัย และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์

4.4.3 การขออนุมัติแผนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ Ministry of Fisheries สาธารณรัฐโมซัมบิก

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.4 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของคณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของคณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. รายงานประจำปีของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ควรมีรูปแบบเดียวกัน
2. ในรายงานประจำปี ขอให้มหาวิทยาลัยระบุชื่อในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปริญญาโท-เอก
3. ควรรายงานแหล่งเรียนรู้เปรียบเทียบแหล่งเรียนรู้ของคณะ/หน่วยงาน และเปรียบเทียบสถิติการใช้บริการเอกสารอ้างอิงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การตั้งคณะทำงานศึกษาเกี่ยวกับ International ranking

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

5.2 ขอหารือเรื่องหมายแจ้งคำสั่งศาลปกครองตามระเบียบวาระที่ 1.2.2

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำแถลงต่อศาลปกครองสูงสุด หากมีความล่าช้าในการวินิจฉัยจะทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายไม่มีความแน่นอนในการบริหารว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป และบุคลากรทั้ง 4 ราย เกิดความเสียหายเนื่องจากไม่รู้ว่าสถานภาพตนเองในปัจจุบันเป็นอย่างไร

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3