รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 9 / 2555

เมื่อ 25 สิงหาคม 2555

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดนิทรรศการเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นต้น รวมทั้งแสดงผลงานวิชาการที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวหลังจากเสร็จสิ้นจากงานพิธีฯ แล้วควรเปิดให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสรับชม และมหาวิทยาลัยควรมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี
2. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเผยแพร่โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ประชาชนได้รับทราบ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างอาคาร ๓ หลัง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยติดตามการดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เสร็จทันใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2. ในกรณีโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา นั้น ให้มหาวิทยาลัยประสานการดำเนินงานกับสำนักงบประมาณ ในการขยายระยะเวลาการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในส่วนเงินรายรับ (เงินรายได้) เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.1.2 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : 1) เห็นชอบกรอบแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) อนุมัติให้คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ใช้เงินสะสม/เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน
3) อนุมัติให้สำนักงานอธิการบดีกำหนดแผนงบประมาณรายจ่ายโดยที่ลดจำนวนเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย และปรับลดประมาณการรายจ่ายให้สมดุลกับแผนภาครายรับ ทั้งนี้ หากบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้วมีความจำเป็นที่จะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนเงินทุนสำรอง
4) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
4.1) แก้ไขชื่อหน่วยงานในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ให้เป็นไปตามการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบไว้
4.2) พิจารณาปรับโครงสร้างของเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่รายได้หลักไม่ควรเป็นรายได้ที่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น แต่ควรเป็นรายได้ที่เกิดจากผลการดำเนินงานบริการวิชาการที่สาขาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ รวมทั้ง รายได้ที่เกิดจากการบริหารสินทรัพย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
4.3) พิจารณาการปันส่วนค่าใช้จ่ายในบางรายการให้แก่ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ร่วมรับผิดชอบ
4.4) พิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีในการเข้ามาช่วยในการทำงาน เช่น การดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

4.1.1.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ สิ้นไตรมาส 3

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1) มอบกองแผนงาน ประมาณการการเบิกจ่ายงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ เพื่อจักได้พิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ให้สามารถเบิกจ่ายเพิ่มมากขึ้น
2) การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในส่วนงบลงทุนที่ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนมากนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป ดังนั้น ในการเสนอขอตั้งงบประมาณควรพิจารณาความพร้อมในการดำเนินงาน ในการจัดซื้อจัดหาให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
4.2.1 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2554 และรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2555 ของสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ และทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาสังคม แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยมอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสาขาวิชาที่เหมาะสมในการทูลเกล้าฯ

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 การพิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อโดยเสนอ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวาระต่อไป

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
4.4.1 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.2 ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาเขตจังหวัดพระวิหาร
และจังหวัดเสียมราฐ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ มอบให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะต่างๆ แล้วจึงนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม

4.4.4 การรับชำระหนี้กรณีผิดสัญญาก่อสร้างอาคารจากเอกชน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : ขอให้นายรัชตกร ศรีบุญโรจน์ ผู้แทนนายอภิชัย เตชะอุบล จัดส่งเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1) เอกสารผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของบริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จำกัด พร้อมรับรองสำเนาโดยนายอภิชัย เตชะอุบล ตั้งแต่บริษัทเปิดทำการจนถึงที่มีการลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) เอกสารที่แสดงถึงการถอนตัวจากการเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล รวมทั้งเป็นผู้ที่ส่วนรับผิดชอบในบริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จำกัด ของนายอภิชัย เตชะอุบล โดยเป็นเอกสารที่อนุญาตโดยกระทรวงพาณิชย์
๓) สำเนาคำฟ้องที่กรมสรรพากรยื่นฟ้องให้ล้มละลายและศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ณ วันที่กรมสรรพากรยื่นฟ้อง
4) สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จำกัด
5) หนังสือกรมสรรพากรที่แจ้งเตือนให้ชำระหนี้ครั้งที่ 1 ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
6) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารต่างๆ ให้แก่สำนักงานกฎหมายและนิติการ ภายใน 7 วัน เพื่อจักได้มอบให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

4.4.5 รายงานประจำปีคณะรัฐศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ ประจำปี ๒๕๕๔

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1) นำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการรายงานผลการดำเนินงาน
2)ข้อมูลสารสนเทศควรมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลปีงบประมาณที่ผ่านมา
ทั้งนี้ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำและกำหนดรูปแบบรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยและของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องอื่นๆ

5.1 เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. .... ทั้งนี้ มอบให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะต่างๆ แล้วจึงนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3