รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 8 / 2559

เมื่อ 24 กันยายน 2559

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 -18 มกราคม 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 2257/2559 ระหว่าง นายกังวาน ธรรมแสง ที่ 1 นายไท แสงเทียน ที่ 2 โจทก์ กับนางสาวหรือรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จำเลย ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 “ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง
“อำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย” ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547”” และข้อเท็จจริง (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : (ย้ายไปเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที่ 4.4.1)

1.2.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.5 การแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.6 การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 กรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องเบิกจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2559

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.2 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : 1. อนุมัติการขอใช้เงินคงเหลือสะสมของคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานอธิการบดีรวมทั้งสิ้น 36,319,800 บาท เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560
2. อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.
ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ แต่งตั้งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก 1 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 10)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 “ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง
“อำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย” ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547”” และข้อเท็จจริง (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อยืนยันให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง
“อำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย” ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กรณี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ อีกครั้ง

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3