รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 8 / 2558

เมื่อ 26 กันยายน 2558

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 การประชุมระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานผลการอนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 รายงานการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พ.ศ. 2559 “กันเกราเกมส์”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
- หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 12 ตัดคำว่า “ในอัตราเดิม” ออก
- หน้าที่ 23 มติที่ประชุม แก้ไข เป็น “เห็นชอบ ให้เก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นแบบรายหน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยเคยปฏิบัติมาก่อน และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป”

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 สืบเนื่อง

3.1 พิจารณาแผนการใช้คืนเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

3.2 สืบเนื่อง

3.2 การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่ายในหลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศรับสมัครที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติทั้ง 2 ประเด็น

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์

4.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
3. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4. นายขรรค์เพชร ชายทวีป กรรมการ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการ
ประธานสภาอาจารย

4.2.3 การขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 10)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.2 การเปิดรายวิชาใหม่และบรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จำนวน 1 วิชา คือ 1205 434 เทคโนโลยีเบเกอรี (Bakery Technology) 3(2-3-4)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.3 การเปิดรายวิชาใหม่และบรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จำนวน 1 วิชา คือ 1203 444 การผลิตแพะและแกะ 3(2-3-4)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.4 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรการปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาและจำนวนหน่วยกิต เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.5 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรการปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ และตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน จำนวน 5 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.6 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรการปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 22 การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การแก้ไข้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเทียบโอนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.2 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกิจการนักศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป และทั้งนี้เมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป

4.4.3 การขอเสนอเข้าเป็นตัวแทนในการเป็นกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3