รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 8 / 2557

เมื่อ 30 สิงหาคม 2557

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 การลงนามใน Umbrella Agreement กับ เครือข่าย ASEA-UNINET

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2557
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 18 แก้ไขเป็น ในกรณีการนำเสนอเรื่องเข้าบรรจุในวาระการประชุม ผู้ใดมีสิทธิ์เสนอและมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร และบันทึกในรายงานการประชุมครั้งนี้ว่าผู้ใดเสนอวาระนี้เข้ามา
หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 7 เดิม และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แก้ไขเป็น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 สืบเนื่อง

3.1 การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ เสนอ นางอรวรรณ ชยางกูร และนายรอยอินทร์ ทยุติธร
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ขอออกเสียงในระเบียบวาระนี้ เนื่องจากเป็นคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน
(ณ 30 มิถุนายน 2557)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2557) และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ มอบให้มหาวิทยาลัยไปกำหนดมาตรการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย และควรมีการติดตามตรวจสอบผลการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องด้วย

4.1.1.1 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.1.2 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม จากเงินเหลือจ่ายสะสมของสำนักวิทยบริการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.2.1 วิธีการคัดเลือกและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานรับเข้า

มติที่ประชุม : อนุมัติ วิธีการคัดเลือกและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 และมอบให้งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 12)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้ง 17 ราย

4.2.2 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี นางสาวจันทรา พุกชัยวาณิชย์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี
นางสาวจันทรา พุกชัยวานิชย์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

4.2.3 ขออนุมัติต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 อัตราค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ชนิดใหม่ และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานวิจัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบอัตราค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ ชนิดใหม่ และวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้นำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตรวจสอบก่อนแล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

4.4.2 อัตราค่าตอบแทนในการประเมินโครงการวิจัยและพิจารณาผลงานวิจัย
เพื่อเผยแพร่

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานวิจัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ มอบให้งานวิจัยไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งให้นายโกเมท - ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตรวจสอบก่อนแล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

4.4.3 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานประจำปีงบประมาณ2556 ของคณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ในการจัดทำรายงานประจำปีของ คณะ/สำนัก และหน่วยงาน ในปีถัดไปควรมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาประกอบด้วย

4.4.4 รายงานผลการดำเนินงานของคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3