รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 8 / 2556

เมื่อ 29 มิถุนายน 2556

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 ถึงฉบับที่ 10) และรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี เร่งรัดการปรับคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

1.2.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 และ 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้คณะพยาบาลศาสตร์จัดทำแผนการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายใน 60 วัน
2. มอบมหาวิทยาลัยติดตามกำกับให้คณะในกำกับทุกคณะ รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน ภายในระยะเวลา 90 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ

1.2.3 คำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.5 ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ทำหน้าที่แทน ก.พ.อ.

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) จำนวน 1,442,266.83 บาท โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรจัดทำประมาณการรายรับให้ครอบคลุมในแต่ละปีงบประมาณ เช่น รายรับที่เป็นไปตามงวด หรือรายรับอื่นๆ ที่คณะ/หน่วยงานสามารถประมาณการได้ เพื่อลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่ต้องเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
2. การจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาคัดกรองเอกสารประกอบการประชุมเฉพาะที่มีความสำคัญและจำเป็นเท่านั้น

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.2 รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานที่พิจารณารายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึงจัดทำสรุปและข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมาสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
2. การนำเสนอรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวต่อไป กองคลังควรรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 90 วัน

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) จำนวน 1,442,266.83 บาท โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรจัดทำประมาณการรายรับให้ครอบคลุมในแต่ละปีงบประมาณ เช่น รายรับที่เป็นไปตามงวด หรือรายรับอื่นๆ ที่คณะ/หน่วยงานสามารถประมาณการได้ เพื่อลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่ต้องเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
2. การจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาคัดกรองเอกสารประกอบการประชุมเฉพาะที่มีความสำคัญและจำเป็นเท่านั้น

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 วิธีการคัดเลือกและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานรับเข้า

มติที่ประชุม : เห็นชอบวิธีการคัดเลือกและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การพิจารณารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการเลือกสรร
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบการพิจารณารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการเลือกสรร ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมอบศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ เป็นผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 10)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 10) จำนวน 6 คน

4.2.3 เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอรายชื่อต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 การพิจารณาต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันทั้ง 4 อีกครั้งหนึ่ง

4.4.2 ขออนุมัติแผนโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติแผนโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกทั้ง 3 โครงการ

4.4.3 สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.4.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่มีต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.4.5 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. รายงานประจำปีของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ควรมีรูปแบบเดียวกัน
2. ควรมีรายงานด้านแหล่งเรียนรู้ของคณะ/หน่วยงาน นอกเหนือจากแหล่งเรียนรู้ในภาพรวมของสำนักวิทยบริการ และควรรายงานด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
3. สำนักวิทยบริการควรมีการพัฒนา ระดับความพึงพอใจของผู้รับการบริการต่อทรัพยากรที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและงานวิจัย ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น และไม่ควรต่ำกว่าระดับ 4
4. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถิติการใช้เทคโนโลยีของคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ควรมีการรายงานในประเด็นดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

4.4.6 แก้ไขระเบียบสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกตั้ง
กรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ พ.ศ. 2551 ข้อ 7 และ ข้อ 8

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : (1) ให้ประธานสภาอาจารย์ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อบังคับสภาอาจารย์ ในการเสนอขอแก้ไขระเบียบสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ พ.ศ. 2551 (2) มอบอธิการบดีดำเนินการตรวจสอบว่าข้อบังคับดังกล่าวขัดต่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 50 หรือไม่

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3