รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 8 / 2555

เมื่อ 28 กรกฏาคม 2555

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1.4 การขอลาออกจากตำแหน่งรักษาราชการการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และการแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบการลาออกจากตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดี
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ และมอบให้อธิการแต่งตั้ง นางกัญญา จึงวิมุติพันธุ์ เป็นรักษาการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็นระยะเวลา 6 เดือน และที่ประชุมมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาให้กับรักษาราชการแทนคณบดีคนใหม่

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อพิจารณาข้อกังวล ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต จัดทำรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณา ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องพัสดุ การเงิน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคาร ๓ หลัง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.2 โครงสร้างของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : ในช่วงเริ่มต้นให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดีไปก่อน เมื่อมีความพร้อมจึงจะแยกออกมาอยู่ภายใต้สภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จ่ายค่าซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ ให้ใช้เงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 278,069.80 บาท และทั้งนี้เมื่อฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยดำเนินการเรียกร้องเงินคืนจากผู้รับจ้างได้แล้ว ให้นำส่งเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.1.2 รายงานการเงินไตรมาส 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองคลังทำสรุปรายงานให้สมบูรณ์ในประเด็นสำคัญต่างๆ แล้วนำเรียนปรึกษากับ นางอรวรรณ ชยางกูร และรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการรายงาน ในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
4.2.1 การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 13)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
4.4.1 การใช้พื้นที่ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ 2 ประเด็น ดังนี้
1. อนุญาตให้อยู่ไปก่อน จนผลการดำเนินงานของคณะทำงาน
ประเมินผลการใช้พื้นที่ของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วเสร็จ
2. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการใช้พื้นที่ของ
ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ ที่ปรึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์ เป็นประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล กรรมการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5. นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ
คณบดีคณะบริหารศาตร์
6. รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล กรรมการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
8. นายสหรัฐ โนทะยะ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ

4.4.2 ขออนุญาตใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sport Complex)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : มอบให้มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบว่า มหาวิทยาลัยสามารถมอบ
พื้นที่ให้หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการต่างๆ ได้หรือไม่ และให้นำเข้าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.3 รายงานประจำปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2554 คณะศิลปศาสตร์ 2554 และคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2553

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ให้คณะ/สำนัก มีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญแต่ละปีใน
รายงานประจำปีด้วย
2. ให้มหาวิทยาลัยแจ้งข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงานประจำปี
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

4.4.4 รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในส่วนของประวัติกรรมการ
เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ระบุเฉพาะชั้นสูงสุด

4.4.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จำนวน คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์
ประจำสำหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอถอนระเบียบวาระไปก่อน เพื่อจัดทำรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

4.4.6 การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานสวัสดิการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. เนื่องจากแหล่งงบประมาณที่จะใช้เพื่อการบริหารกองทุนฯ นั้น เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงต้องอ้างอิงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 ตามความในข้อ 7.1.5 และ 7.2
2. แก้ไขคำจำกัดความตาม ร่าง ระเบียบฯ ข้อ 4 จากเดิม “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรียกชื่อย่อว่า “ก.พ.บ.” แก้เป็น “ก.พ.บ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ควรพิจารณาเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในส่วนของรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านกฎหมาย เพื่อให้การบริหารกองทุนฯ ในด้านต่างๆ สอดคล้อง ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
4. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ควรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
5. เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ รวมทั้ง พิจารณาการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว ควรจะต้องขอทำความตกลงกับสภามหาวิทยาลัย และหรือ รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในทันทีที่มีการประชุมของสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามก่อนนำไปประกาศใช้ต่อไป

4.4.7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับหน่วยงานภายนอก

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ทั้ง 3 ฉบับ
และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. บันทึกความร่วมมือเฉพาะกับต่างประเทศเท่านั้น ที่ต้องนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงาน
ภายนอกในประเทศ มอบให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและอธิการบดีพิจารณา

4.4.8 การกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานสวัสดิการ

มติที่ประชุม : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ดังมีรายนาม
ดังนี้
1.1 ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2 รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
ส่วนในข้อที่ 1.3 – 1.6 มอบอธิการบดีพิจารณา และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบก่อนลงนามในคำสั่ง
2. ในการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
- สภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล (ก.บ.บ.) เป็นผู้กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
3. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้เงินรายได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.2 เรื่องอื่นๆ

5.2 ข้อเสนอเชิงหลักการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อดำเนินงานวิจัยหรือบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานวิจัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และให้งานวิจัยจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับ ร่าง ระเบียบทางการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3