รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7 / 2559

เมื่อ 27 สิงหาคม 2559

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในกรณีจำเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 รายงานผลการรับสมัครและผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

1.2.3 ผลการเลือกประธานสภาอาจารย์ รองประธานสภาอาจารย์ เลขานุการสภาอาจารย์ และผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบประธานสภาอาจารย์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป


1.2.4 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง “อำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย”ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่6/2559

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 15 คำว่า “ดังนั้นมอบมหาวิทยาลัย...” แก้ไขเป็น “และมอบมหาวิทยาลัย...”
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 20 “ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบและเห็นชอบ...” แก้ไขเป็น “ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบและแก้ไข...”
หน้าที่ 6 – 11 แก้ไขชื่อหัวข้อตารางช่องที่ 2 ชื่อหัวข้อเดิม “สาระสำคัญ” เปลี่ยนเป็น “แก้ไขจาก” และช่องที่ 3 ชื่อหัวข้อเดิม “เหตุผลคำชี้แจง” เปลี่ยนเป็น “แก้ไขเป็น”
หน้าที่ 40 บรรทัดที่ 19 มติที่ประชุม เพิ่มเติมข้อความท้ายประโยค คำว่า “เช่นเดียวกับกรณีผู้ผิดนัดชำระหนี้รายอื่นๆ”

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.3 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณีนายเทิดศักดิ์ ปุระมงคล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม :

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ 30 มิถุนายน 2559)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 ขออนุมัติชะลอการรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : ไม่เห็นชอบให้ชะลอการรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และมอบคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2559

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 ขออนุมัติเลื่อนแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : อนุมัติให้เลื่อนแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน จากปีการศึกษา 2559 เป็น ปีการศึกษา 2561

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.3 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณีนายเทิดศักดิ์ ปุระมงคล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.4 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนดกรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กรณีนายดนุพัฒน์ ดวงมาลัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 9)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : ปิดรายวิชา
1901 634 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2(1-2-3) และเพิ่มรายวิชา 1901 619 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4(1-6-5) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และปรับปรุงวันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 6 หลักสูตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.4 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.5 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.6 ขออนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สังกัดคณะรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.7 ขออนุมัติปิดหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
สังกัดคณะรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.8 ขออนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดกรอบอัตรากำลังของบุคลากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดกรอบอัตรากำลังของบุคลากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป

4.4.2 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Kochi ประเทศญี่ปุ่น

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.3 ขออนุมัติต่ออายุข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Yamaguchi University, Faculty of Engineering ประเทศญี่ปุ่น

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.4 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.5 ขอความเห็นชอบ MOA

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และให้คณะศิลปศาสตร์จัดทำสัญญา (Contract) เรื่องความร่วมมือดังกล่าว โดยระบุรายละเอียดตามที่เสนอมาและตามคำแนะนำเพิ่มเติมของ สภามหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.4.6 ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร รหัส 56 – 60 เมื่อศึกษาในชั้นปีที่ 4 และขออนุมัติโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรเวียดนามและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 ที่จัดสรรให้คณะศิลปศาสตร์ ให้มหาวิทยาลัยในเวียดนาม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. มอบมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ให้สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทอื่นๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของนักศึกษาได้ตามความจำเป็น และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 2. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เพื่อให้รองรับการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อชำระให้แก่มหาวิทยาลัยหรือองค์กรในต่างประเทศตามที่กำหนดในข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 3. ส่วนการจัดเก็บเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากนักศึกษาหลักสูตรเวียดนามและการสื่อสารที่จะไปลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยในเวียดนาม และการนำเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะศิลปศาสตร์ ไปจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยในเวียดนามเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน) ของนักศึกษานั้น ให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะดำเนินการตามคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าวด้วย

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3