รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7 / 2558

เมื่อ 29 สิงหาคม 2558

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ที่ได้รับรางวัลครูแพทย์แห่งชาติ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 คดีระหว่าง รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม โจทก์ กับ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จำเลย ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา 157) โดยศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำพิพากษา กลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ไม่ผิดมาตรา 157

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.4 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาคดีหมายเลขดำที่ 666/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 1468/2558 ที่พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ (ในคดีส่วนแพ่ง)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.5 รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 สืบเนื่อง

3.1 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนกับคุณภาพของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาการเรียนการสอน

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมคงเหลือ และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณีคณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ตามที่เสนอทั้ง 2 ประเด็น และมอบกองแผนงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.1.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากเงินคงเหลือจากเงินยืม เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : 1. อนุมัติการใช้เงินคงเหลือจากเงินยืมทุนสำรองมหาวิทยาลัยเพื่อเบิกจ่ายในข้อ 1 ค่าจ้างพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เดือนเมษายน 2558 จำนวน 539,659 บาท และ ข้อ 4 ชำระค่ากระแสไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558 และเดือนเมษายน – กันยายน 2558 จำนวน 255,700 บาท และในส่วนข้อ 2 และข้อ 3 มอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเบิกจ่ายในข้อ 1 และข้อ 4

4.1.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สิ้นไตรมาส 3 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ 30 มิถุนายน 2558)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.1.4 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 9 เดือน)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 (รอบ 9 เดือน) และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.2 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้เก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นแบบรายหน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยเคยปฏิบัติมาก่อน และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 9)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 ขอหารือข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : 1. กรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณา
2. เห็นชอบให้ขยายเวลาดำเนินการตามขั้นตอน เนื่องจากผลการตีความข้อ 1 มหาวิทยาลัยต้องแจ้งคณะเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ใหม่อีกครั้ง และชี้แจงให้ทุกคณะเข้าใจตรงกัน

4.4.2 การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 22 การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : - ขอถอนเรื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงในส่วนของรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

4.4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3