รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7 / 2557

เมื่อ 2 สิงหาคม 2557

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ มีอายุครบ 7 รอบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.4 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน
คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 ความคืบหน้า การจัดประชุมนานาชาติ 18th WCCN เดือนธันวาคม 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้คณะเกษตรศาสตร์ เร่งดำเนินการเรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะทางด้านต่างประเทศ เพื่อให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มมากขึ้น

1.2.3 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2557
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 สืบเนื่อง

3.1 รายงานชี้แจงตามมติของสภามหาวิทยาลัย วาระที่ 5.1 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ ในประเด็นที่นายไท แสงเทียน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ชี้แจงในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.1.2 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2557เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ และขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย และขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ
1. ยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย สมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 14,675,000 บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และมอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดทำแผนการใช้คืนเงินยืมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
2. ใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
3. ตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย สมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 14,675,000 บาท และเงินรายได้คงเหลือสะสมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ จำนวน 10,000,000 บาท รวมเป็นเงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวนทั้งสิ้น 24,675,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4.1.1.3 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2557 รอบ 9 เดือน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2557 รอบ 9 เดือน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ มอบกองแผนงานดำเนินการติดตามและพัฒนาผลการดำเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมาย (ในรอบ 12 เดือน) โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

4.2.1 ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดโครงการเฉลิมฉลอง 60 พรรษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อประกาศราชสดุดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณ

4.2.2 การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 โดยตัดข้อความหน้าที่ 2 ข้อ 6 สองบรรทัดสุดท้ายออก คือ “ในกรณีที่กรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่งในระหว่างการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยจะเสร็จสิ้น” และเสนอข้อบังคับใหม่ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป นอกจากนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขข้อบังคับการสรรหาทั้งระบบให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และทั้งนี้ ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ ของดออกเสียงในการลงมติของที่ประชุมระเบียบวาระนี้

4.2.3 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์
6. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
7. นายประวิทย์ อนันตรวราศิลป์ กรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

4.2.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 1,776 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.5 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 11)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้ง 13 ราย

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จำนวน 2 รายวิชา และการขอปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ เปิดรายวิชาใหม่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 3(3-0-6) สำหรับรายวิชา 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ 3(3-0-6) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ คือ มอบให้งานพัฒนาคุณภาพการศึกษากลับไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยกิตใหม่ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรต่อไป

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 อัตราค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ ชนิดใหม่ และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานวิจัย

มติที่ประชุม : - ขอถอนระเบียบวาระการประชุม เพื่อนำเสนอพร้อมกับค่าตอบแทนอื่นๆ ในครั้งต่อไป

4.4.2 (ร่าง) ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และมอบให้กองการเจ้าหน้าที่นำกลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

4.4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย เงินอุดหนุน คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. .... และมอบให้คณะพยาบาลศาสตร์นำกลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอนายกสภา-มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

4.4.4 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Management and Economics (UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.5 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Can Tho University (มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.6 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.7 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยดานัง (Faculty of Chemical Engineering, University of Science and Technology, University of Danang) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.8 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และ การออกแบบ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสำนักวิทยบริการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ของคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ สำนักคอมพิวเตอร์และ-เครือข่าย และสำนักวิทยบริการ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ในการจัดทำรายงานประจำปีในปีถัดไปควรมีการเปรียบเทียบผลงานของปีที่ผ่านมาประกอบด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องอื่นๆ

5.1 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยนำเสนอเรื่องการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3