รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7 / 2556

เมื่อ 25 พฤษภาคม 2556

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 ผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ให้มหาวิทยาลัยติดตามการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ครบทุกหน่วยงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละรอบ

1.2.2 รายงานการสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2555 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีครุภัณฑ์ และบัญชีค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในรายงาน และมอบให้มหาวิทยาลัยจัดประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้สอบบัญชีเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
๒. ให้มหาวิทยาลัยติดตามผลการรายงานการสอบบัญชีของทุกคณะในกำกับ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1.2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/ หน่วยงานเทียบเท่า (ด้วยวาจา) ที่ได้รับการประเมินฯ ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ให้คณะ/หน่วยงานทำแผนปรับปรุง และกำหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งระบุระยะเวลาที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ อีกทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะๆ

1.2.4 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Royal University of Phnom Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบสำนักงานวิเทศน์สัมพันธ์รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ
2. การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในแต่ละครั้งควรมีรูปแบบเดียวกัน
3. การเสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งต่อไป ควรมีแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

1.2.5 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับ Hue University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.6 การสัมมนาทางวิชาการ โดยสถาบันคลังสมองของชาติ ครั้งที่ 19
เรื่อง A Socially Enterprising University

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการ Social Enterprise โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และมอบรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต และศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการลาออกของบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการลาออกของบุคลากร มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) จำนวน 740,083 บาท

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ โดยมอบคณบดีคณะเภสัชศาสตร์นำข้อควรพัฒนาไปปรับปรุงการแผนการดำเนินงานต่อไป

4.1.2.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ โดยมอบผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการนำข้อควรพัฒนาไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่อไป

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี เลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

4.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4.นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
5. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ

4.2.3 อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 9)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 9) จำนวน 33 คน

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 ขออนุมัติใช้เงินสำรองกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์
เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่ากระแสไฟฟ้า)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติการใช้เงินสำรองกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่ากระแสไฟฟ้า) จำนวน 1,815,000.- บาท

4.4.2 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ คณะควรมีบทวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยว่าเงินรายได้ในส่วนดังกล่าวมีสถานะเป็นอย่างไร และเพียงพอต่อการบริหารจัดการของคณะหรือไม่

4.4.3 ขออนุมัติปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก จากเดิมอัตรา 19,500 บาท/ภาคการศึกษา/คน เป็น อัตรา 22,000 บาท/ภาคการศึกษา/คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : ให้คงอัตราเดิม คือ จำนวน 19,500 บาท และพิจารณาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยกำหนดเป็นรายการพิเศษเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมพิเศษในการฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น

4.4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยตัดบทเฉพาะกาลออก เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบของประกาศ
2. มหาวิทยาลัยควรระบุวันเริ่มมีผลบังคับใช้ประกาศฯ ดังกล่าว โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติเดิม และคำนึงถึงผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ

4.4.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ….

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. …. โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ มอบฝ่ายเลขานุการปรับเนื้อหาและรูปแบบ และมอบ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาอีกครั้ง และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

4.4.6 รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และมอบกองแผนงานติดตามรายงานประจำปีของคณะและสำนัก เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) จำนวน 740,083 บาท

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ โดยมอบคณบดีคณะเภสัชศาสตร์นำข้อควรพัฒนาไปปรับปรุงการแผนการดำเนินงานต่อไป

4.1.2.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ โดยมอบผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการนำข้อควรพัฒนาไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่อไป

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี เลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

4.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4.นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
5. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ

4.2.3 อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 9)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 9) จำนวน 33 คน

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 ขออนุมัติใช้เงินสำรองกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์
เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่ากระแสไฟฟ้า)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติการใช้เงินสำรองกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่ากระแสไฟฟ้า) จำนวน 1,815,000.- บาท

4.4.2 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ คณะควรมีบทวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยว่าเงินรายได้ในส่วนดังกล่าวมีสถานะเป็นอย่างไร และเพียงพอต่อการบริหารจัดการของคณะหรือไม่

4.4.3 ขออนุมัติปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก จากเดิมอัตรา 19,500 บาท/ภาคการศึกษา/คน เป็น อัตรา 22,000 บาท/ภาคการศึกษา/คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : ให้คงอัตราเดิม คือ จำนวน 19,500 บาท และพิจารณาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยกำหนดเป็นรายการพิเศษเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมพิเศษในการฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น

4.4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยตัดบทเฉพาะกาลออก เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบของประกาศ
2. มหาวิทยาลัยควรระบุวันเริ่มมีผลบังคับใช้ประกาศฯ ดังกล่าว โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติเดิม และคำนึงถึงผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ

4.4.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ….

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. …. โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ มอบฝ่ายเลขานุการปรับเนื้อหาและรูปแบบ และมอบ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาอีกครั้ง และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

4.4.6 รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และมอบกองแผนงานติดตามรายงานประจำปีของคณะและสำนัก เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3