รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7 / 2555

เมื่อ 30 มิถุนายน 2555

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1.3 การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อกังวลของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้แทนเจรจาแก้ไขสัญญาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทำไว้กับเอกชน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะผู้แทนเจรจาเพิ่มรายละเอียดของความเป็นมา การเปรียบเทียบการชำระเงินแบบเดิมและการชำระเงินที่กล่าวถึงในรายงานว่ามีความแตกต่างในประเด็นใด ส่งผลดีผลเสียต่อมหาวิทยาลัยในแง่ใดบ้าง รวมทั้งสิทธิที่มหาวิทยาลัยได้รับตามสัญญาการชำระเงิน ตลอดจนวิธีการประเมินราคากลางที่นำไปสู่ข้อตกลงในการชำระเงิน ตามที่ได้นำเสนอในครั้งก่อนไว้ในเอกสารประกอบวาระการประชุมด้วย

3.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

3.2 การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นเอกสารอย่างแพร่หลาย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ คำชี้แจงของรองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร และขอให้รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ในฐานะประธานสภาอาจารย์ควรใช้หลักปฏิบัติในการพิจารณารับข้อมูลข่าวสารตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องแนวปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์มาประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

3.3 การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเพิ่ม ดังนี้
1. ให้ปรับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตออกจากโครงสร้างเพราะโครงการจัดตั้งไม่ควรปรากฏในโครงสร้างที่ขออนุมัติ ส่วนการจัดการเรียนการสอนที่มุกดาหารให้กำหนดชื่อหน่วยงานที่ไม่ใช่โครงการให้ชัดเจน
2. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้ศึกษาเพิ่มเติมทั้งรูปแบบที่อยู่ในสำนักงานอธิการบดี และรูปแบบการจัดตั้งที่แยกจากสำนักงานอธิการบดีว่ามีข้อกำหนดอย่างไร
ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วให้นำเสนอรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ พิจารณาอีกครั้งก่อนประกาศใช้

3.4 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

3.4 กรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 – 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้งนี้ให้เพิ่มรายละเอียดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้าง
บุคลากรที่จ้างตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติกับประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัยตามแผนไว้ในภาคผนวก พร้อมทั้งให้มีการทบทวนกรอบอัตรากำลังทุก 2 ปี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งวด 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยในข้อ 2 - 5

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
4.2.1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังนี้

1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
3. รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล กรรมการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
4. นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์

4.2.2 ขอเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุปริญญาของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 ราย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในเรื่องการส่งค่าคะแนนนักศึกษาโดยจัดทำเป็นประกาศเพื่อให้ทราบทั่วกัน

4.2.3 การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 12)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
4.3.1 การขออนุมัติเปิดรายวิชา 1902 214 บุหรี่กับสุขภาพคนไทย 2(2-0-4) สังกัดวิทยาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : ขอให้ปรับชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมมากกว่าการระบุชนิดของสารเสพติด ก่อนนำเสนอใหม่

4.3.2 การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 1202 490 ระบบการจัดการคุณภาพผลผลิตพืชสวน 3(2-3-4) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.2 ร่าง บันทึกความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่ออาชีพแก่ชุมชน และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ระหว่างสำนักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.3 รายงานประจำปีคณะเกษตรศาสตร์ (2553 – 2554) คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และสำนัก คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5 เรื่องอื่นๆ

5.1 สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยจัดทำสรุปเพิ่มในประเด็นผลกระทบต่อ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจากการได้งบประมาณจำนวนดังกล่าว

5.2 เรื่องอื่นๆ

5.2 แผนการคืนเงินยืมทุนสำรอง จำนวนเงิน 40,623,770 บาท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ

5.3 เรื่องอื่นๆ

5.3 ผลการเจรจาการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับธนาคารกรุงไทย จำกัด

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานสวัสดิการ

มติที่ประชุม : อนุมัติให้ถอนเงิน จำนวน 31,303,0000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสาม
แสนสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ธนาคารยังไม่ได้อนุมัติให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยกู้ และถอนเมื่อครบสัญญาปีที่ 3 คือ หลังวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ให้มหาวิทยาลัยหามาตรการเกี่ยวกับสวัสดิการในด้านที่พักอาศัยเพื่อช่วยเหลือทั้งกลุ่มข้าราชการและพนักงาน

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3