รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 6 / 2559

เมื่อ 30 กรกฏาคม 2559

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 การประชุมร่วมระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่5/2559

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 21 – 30 “จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ...” แก้ไขเป็น “จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ...” และมติที่ประชุม “เห็นชอบ” แก้ไขเป็น “อนุมัติ”
หน้าที่ 42 บรรทัดที่ 8 แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัยโดยสำนักงานกฎหมายและนิติการ (นายวีรชาติ หวินคำ นิติกรปฏิบัติการ) นำเสนอที่ประชุม...”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือ และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติให้ใช้เงินรายได้คงเหลือ และอนุมัติให้ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 17,004,455.96 บาท และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดกรอบอัตรากำลังของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดกรอบอัตรากำลังของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

4.1.2.2 การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ กรอบอัตรากำลังอัตราใหม่เพิ่มเติมในแต่ละรอบปีงบประมาณ ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2559 – 2562) ของบุคลากรประเภทวิชาการ และกรอบอัตรากำลังสำหรับการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 - 2562)และเห็นชอบคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการเป็นรายสาขาเป็นรายปี และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
3. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4. นายขรรค์เพชร ชายทวีป กรรมการ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
5. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
6. นายแพทย์เศวต ศรีศิริ กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

4.2.2 ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.5 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 402 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.6 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 8)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สังกัดคณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ขอผ่อนชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยวิธีการหักจากเงินบำนาญและของดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร มาชำระหนี้จำนวนทั้งหมด หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะขอผ่อนชำระหนี้ ก็ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง แต่หากยังเพิกเฉยไม่มาชำระหนี้หลังจากที่มีหนังสือทวงถามก็ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เช่นเดียวกับกรณีผู้ผิดนัดชำระหนี้รายอื่นๆ

4.4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2546 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์ฯ ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

4.4.3 (ร่าง) รายงานประจำปี 2558 คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.4 (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ(ร่าง) บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงพยาบาลศรีสะเกษ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อแสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.5 ขอแก้ไขผู้ลงนามในคำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 12/2559 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ราย รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1.ให้แก้ไขผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายรองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ฯ จากเดิมคือ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 12/2559 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เป็น คำสั่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามโดยอธิการบดี โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการเช่นเดิม คือ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ให้คำสั่งมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ
2. ทั้งนี้ ให้การดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 12/2559 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ด้วย

4.4.6 ขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. 2551

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดประชุมกรรมการสภาอาจารย์เพื่อเลือกประธานสภาอาจารย์ได้ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3