รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 6 / 2558

เมื่อ 25 กรกฏาคม 558

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศและกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ดำเนินการร่วมกัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
หน้าที่ 26 บรรทัดที่ 8 “16. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ เลขานุการ” ตัดออก

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 สืบเนื่อง

3.1 การแจ้งเลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.2.1 การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานอธิการบดีเพิ่มเติม (สำนักงานสภาอาจารย์)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : - ถอนเรื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงในส่วนของรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
2556 จำนวน 4 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
2557 จำนวน 743 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
2557 (ครั้งที่ 8)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งให้
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป

4.4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.3 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : - ขอถอนเรื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงในส่วนของรายละเอียดเพื่อให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

4.4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3