รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 6 / 2557

เมื่อ 21 มิถุนายน 2557

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การขออนุญาตให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 การรับที่ดินขึ้นทะเบียนราชพัสดุ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.4 แจ้งคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และความเห็นของสำนักงานยุติ การดำเนินคดีเพ่งและอนุญาโตตุลาการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 51 มติที่ประชุม แก้ไขเป็น มอบให้นายไท แสงเทียน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ทำบันทึกชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ณ 31 มีนาคม 2557)

4.1.1.1 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมครั้งที่ 5
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557เพิ่มเติมของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวน 237,000 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จำนวน 85,200 บาท (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นงบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มจำนวน 322,200 บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันสองร้ายบาทถ้วน)

4.1.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ 31 มีนาคม 2557)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2557) และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ในการรายงานครั้งต่อไป ในตารางข้อมูลด้านการเบิกจ่ายของ คณะ/หน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย กองแผนงานควรจัดทำคำอธิบายรายละเอียดการเบิกจ่ายและระบุสาเหตุที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดด้วย

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 10)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้ง 3 ราย

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.1 การปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และการขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จำนวน 7 รายวิชา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 23 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ

5.1 อื่นๆ

5.1 ปรึกษาเกี่ยวกับการแจ้งเลื่อนวันที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2557 จากเดิมวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เป็นวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3