รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 6 / 2556

เมื่อ 11 พฤษภาคม 2556

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1การรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ก่อนสำนักงานคณะกรรมการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนมีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมให้เน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อสังคมของนักศึกษา

1.2.3 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.4 การแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานกฎหมายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.5 การแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.6 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
และนิติการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี เลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

4.2.2 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : แต่งตั้งศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย อีกหนึ่งวาระ

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สังกัดคณะรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้จำนวนชั่วโมงการเรียนหรือปฏิบัติการของวิชา 232 3 411 สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่นให้ถูกต้อง

4.3.2 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะคณะศิลปศาสตร์ควรดำเนินการให้มีมาตรฐานวิชาชีพครูรองรับหลักสูตรนี้ด้วย เพื่อให้สามารถใช้ในการปรับคุณวุฒิครูได้

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 การพิจารณาเกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ ๗ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2555 และการพิจารณาแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม :

4.4.2 การประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แบบประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและดำเนินการประเมินต่อไป

4.4.3 คำสั่งศาลปกครองกลางกรณีขอเพิกถอนมติ อ.ก.พ.อ. ทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. และข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เสียงส่วนใหญ่มีความเห็นดังนี้
1. รับทราบ เรื่องที่มหาวิทยาลัยจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่ 370/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 594/2556
2. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมีหนังสือถึง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งว่าสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่สำนักงานกฎหมายและนิติการนำเสนอแล้ว เชื่อว่ามติของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ (อ.ก.พ.อ.) ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถ้าหากปฏิบัติตามคำสั่งของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่สั่งให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติของ อ.ก.พ.อ. แล้วสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอาจมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา และอาจมีความรับผิดทางละเมิดในความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพ้นจากความรับผิดในกรณีนี้ จึงขอให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งยืนยันคำสั่งทางปกครองของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรณีดังกล่าว โดยมีมติของ ก.พ.อ. ที่ได้พิจารณาปัญหานี้แล้ว หากผลการพิจารณาของ ก.พ.อ. เป็นอย่างไร มอบมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่“(12) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดีเสนอและอาจมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้”
ส่วน (1) นายไท แสงเทียน (2) รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร และ (3) นายโอภาส เขียววิชัย เห็นว่าสภามหาวิทยาลัยไม่มีอำนาจพิจารณาเรื่องดังกล่าวเพราะอำนาจในการสั่งบรรจุข้าราชการ ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นอำนาจของอธิการบดีตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และในการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นสิทธิของอธิการบดีในฐานะผู้ฟ้องคดี และเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรสั่งบรรจุข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ราย กลับเข้ารับราชการ ตามความในมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3