รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 6 / 2555

เมื่อ 28 พฤษภาคม 2555

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานเมื่อครบรอบ 1 ปี และ 3 ปี ของอธิการบดี และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะหรือสำนักหรือหน่วยงานเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานเมื่อครบรอบ 1 ปี และ 3 ปี

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3