รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 5 / 2559

เมื่อ 25 มิถุนายน 2559

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปี พ.ศ. 2560 - 2561

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.4 รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการ ประจำปี 2558 ของสำนักงาน ก.พ.

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 กำหนดวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม :

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.1.1.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (ณ 31 มีนาคม 2559)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 31 มีนาคม 2559) และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 31 มีนาคม 2559)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.1.2.3 การปรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การปรับอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) และ มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนประกาศใช้ต่อไป

4.1.2.4 (ร่าง) นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.5 พิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานรับเข้า

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 7)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 สังกัดคณะนิติศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.4 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างการปรับปรุงอาจารย์ประจำ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.5 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรการปรับปรุง
รายละเอียดในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ดังนี้
- ปรับคำอธิบายรายวิชา 1305 330 วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
- ปรับชื่อรายวิชา 1305 436 คอนกรีตเทคโนโลยี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย เบี้ยประชุม พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.3 (ร่าง) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยดำนินการแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.4 ข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และ Leibniz Universität Hannover (LUH), Germany

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.5 (ร่าง) รายงานประจำปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ สำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเปิดรายวิชา
และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน ในการดำเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.7 การขอหารือต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย เรื่อง “อำนาจ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย” ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อยืนยันให้ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3