รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 5 / 2558

เมื่อ 27 มิถุนายน 2558

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ในกรณีจำเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินรายได้

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
หน้าที่ 3 ระเบียบวารที่ 1.1.3 เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 15 เพิ่มคำว่า “และร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย”
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 9 - 10 เพิ่มคำว่า “ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่นำเสนอในที่ประชุม”
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 27 - 28 แก้ไขเป็น “หากเกินหลังจากวันประกาศ 180 วัน ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ถือว่าทำผิดกฎหมาย”
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 30 เพิ่มคำว่า “มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต้องมีคณะกรรมการกำกับ”
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 2 แก้ไขเป็น “ผู้ใช้สัตว์หรือผลิตสัตว์ต้องได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด”
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 4 แก้ไขเป็น “ให้แจ้งนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องทราบ”
หน้าที่ 29 รรทัดที่ 19 กี่เปอร์เซ็นต์ แก้ไขเป็น “ร้อยละเท่าไร”

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 สืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) รายงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสต ร์คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายงานประจำปี 2557 ของคณะ/สำนักต่างๆ และมอบมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.1.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณีสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินรายได้

มติที่ประชุม : อนุมัติทั้ง 2 รายการ

4.1.1.3 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณีคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติทั้ง 2 รายการ

4.1.1.4 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.1.5 พิจารณาแผนการใช้คืนเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.1.6 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี และแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
(เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบ แก้ไขชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีรายนางสิรินทิพย์ บุญมี เป็น “รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2560
2. เห็นชอบ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี จำนวน 2 ราย ได้แก่
2.1 นายทรงพล อินทเศียร เป็นรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์
2.2 นายนภดล พัฒนะศิษอุบล เป็นรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
โดยให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งรองอธิการบดี คนละจำนวน 20,000.00 บาท และเงินค่ารถประจำตำแหน่งรองอธิการบดี คนละจำนวน 10,000.00 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

4.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทดแทน
ชุดปัจจุบันที่สิ้นสุดวาระ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ ประธาน
2. นายชวลิต องควานิช กรรมการ
3. นายมีชัย แต้สุจริยา กรรมการ
4. เภสัชกรหญิงสุพิศศรีรัตนสิน กรรมการ
5. เภสัชกรทวีสิทธิ์ วีระวัฒนชัย กรรมการ
6. ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ กรรมการ
7. นายสันติ กตัญญูตานันท์ กรรมการ
8. นายประชา กิจตรงศิริ กรรมการ
9. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา กรรมการ
10. นายอุทัย เกษมทาง กรรมการ
11. นายทศพล ไกรพันธ์ กรรมการ
12. นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี กรรมการ
13. นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ กรรมการ
14. นายมงคล ตันสุวรรณ กรรมการ
15. นายกว้าง รอบคอบ กรรมการ
16. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ

4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
2557 (ครั้งที่ 7)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 20 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน จำนวน 6 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแผนที่แสดงการกระจาย มาตรฐานผลการเรียนรู้ จำนวน 4 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.4 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
แผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
จำนวน 1 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.5 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.6 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
แผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ จำนวน 2 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.7 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน จำนวน 5 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.8 ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.9 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มอบมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... ใหม่ และไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป และทั้งนี้ เมื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว มอบมหาวิทยาลัยจัดส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาลงนามต่อไป

4.4.2 สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.3 ขอดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ โดยไม่มีกรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเป็นองค์ประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : - สำนักวิทยบริการขอถอนเรื่อง เพื่อนำไปจัดทำรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

4.4.4 รายงานผลการดำเนินงานของคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3