รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 5 / 2557

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2557

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 เรื่องผลการรบรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 เรื่องผลการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองคเพ์ ื่อพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปีการศึกษา 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์เพื่อพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 18th World Congress Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food and Nutrition for Health and Wellness” ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งว่าง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.4 ขอทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.5 ความเห็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ (อ.ก.พ.อ.) ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.6 คำพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี กรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีคำสั่งเรียกให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวม 3 ราย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.7 คำอุทธรณ์คำพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี คดีอาญาหมายเลขดำที่ 666/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 444/2557 ระหว่าง นางรัชนี นิคมเขตต์ โจทก์ กับ นางสาวหรือรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จำเลย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.8 กำหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ *** หมายเหตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ไม่ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2557 และครั้งที่ 4/2557 เนื่องจากยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และไม่ได้เข้า ร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งดังกล่าว

1.2.9 แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลูกหนี้เงินอุดหนุน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินรายได้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557


เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 11 เดิม ในพุธที่ 9 เมษายน 2557 แก้ไขเป็น ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557

*** หมายเหตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
ไม่ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2557 และครั้งที่ 4/2557
เนื่องจากยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และไม่ได้เข้า
ร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งดังกล่าว

2.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2557 (วาระเวียน) เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

*** หมายเหตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
ไม่ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2557 และครั้งที่ 4/2557
เนื่องจากยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และไม่ได้เข้า
ร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ในกรณีที่มี
ความจำเป็นต้องเบิกจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้กองแผนงานระบุแหล่งงบประมาณเป็นงบประมาณรายได้ ด้วยในการเสนอขออนุมัติในครั้งต่อไป
2. หากเป็นการขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการเพิ่มเติม ให้ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการที่ขออนุมัติด้วย

4.1.1.2 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประกอบอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม
1. อนุมัติการขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงระบบประกอบอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 2,443,848 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
2. อนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ของสำนักงานอธิการบดี จากเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน 2,443,848 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) และจากการปรับลดงบประมาณ เงินรายได้โครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 500,000 บาท รวมจำนวน 2,943,848 บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

4.1.1.3 การขออนุมัติตั้งงบประมาณปี 2557 (เพิ่มเติม) ของงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติการตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ของงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

4.1.2.3 ขอขยายเวลาดำเนินการพิจารณาต่อเวลาราชการข้าราชการพล เรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

4.1.2.4 ขอความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานรับเข้า

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเมื่อมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการจัดหางบประมาณเงินรายได้จาก ๓ แหล่งในอัตราส่วนที่เท่าๆ กัน คือ จากค่าเล่าเรียน จากการวิจัย และจากการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้

1) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) ศ.ดร.บุษบา ยงสมิทธ์ กรรมการ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
3) ศ.ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ กรรมการ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4) ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต กรรมการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
5) ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการ
สาขาวิชาการเงิน
6) ศ.ดร.ปิยนาถ บุนนาค กรรมการ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
7) ศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส กรรมการ
สาขาวิชานิติศาสตร์
8) ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน กรรมการ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
9) ศ.ดร.ณรงค์ สาริสุต กรรมการ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
10) ศ.นพ.สมยศ จารุวิจิตรรัตนา กรรมการ
สาขาวิชาตจวิทยา
11) ศ.นพ.บุญเจือ ธรณินทร์ กรรมการ
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
12) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ
13) นางกาญจนา สาธร ผู้ช่วยเลขานุการ
14) นางอรอนงค์ งามชัด ผู้ช่วยเลขานุการ

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 9)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้ง 5 ราย

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 9)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติทั้ง 5 ราย

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา 1202 345 การผลิตพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร 3(2-3-4) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 พิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ

4.4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน สำหรับอาจารย์แพทย์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน สำหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไปปรับรูปแบบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

4.4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ….

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. .... และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. หน้าที่ 1 ข้อที่ 1 ตัดออก
2. หน้าที่ 1 ข้อที่ 2 ตัดออก แล้วให้ไปเพิ่มบรรทัดสุดท้าย ข้อความว่า “ทั้งนี้ตั้งแต่วัน ถัดจากประกาศเป็นต้นไป”
3. ผู้ลงนามในประกาศแก้ไขเป็น อธิการบดี ลงนาม และให้แก้ไขคำผิดใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรฯ
4. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไปปรับรูปแบบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

4.4.3 รายงานประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
และ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ในการจัดทำรายงานประจำปีในปีถัดไปควรมีการเปรียบเทียบผลงานของปีที่ผ่านมาประกอบด้วย

4.4.4 (ร่าง) รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2556 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ในการจัดทำรายงานประจำปีในปีถัดไปควรมีการเปรียบเทียบผลงานของปีที่ผ่านมาประกอบด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ

5.1 อื่นๆ

5.1 การเผยแพร่เอกสารที่มีข้อความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : มอบให้นายไท แสงเทียน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ทำบันทึกชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3