รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 5 / 2556

เมื่อ 30 มีนาคม 2556

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.3 รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้คณะนิติศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินฝากกองคลังตามที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตไว้ในรายงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) ของคณะบริหารศาสตร์ และส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี จำนวนรวมทั้งสิ้น 10,314,026 บาท

4.1.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 4) ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรทบทวนค่าเป้าหมายการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่อาจควบคุมได้ เช่น กรณี จำนวนนักศึกษาใหม่ของโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ซึ่งเป็นผลมาจากโรงพยาบาลร่วมผลิตในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถขยายเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิกได้ นั้น ให้เสนอขอปรับค่าเป้าหมายในการดำเนินงาน ก่อนที่ จะทำการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักงบประมาณ
2. แสดงหมายเหตุเพื่ออธิบายเหตุผลคำชี้แจงเพิ่มเติมในการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรในบางหน่วยงาน ในตารางที่ ๒ ของเอกสารหมายเลข 1
3. ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานสำหรับตัวบ่งชี้ที่ ไม่บรรลุเป้าหมายเพื่อกำหนดแนวทางที่มีรายละเอียดชัดเจน ในการดำเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป

4.1.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2555) โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ให้กองแผนงานแยกรายงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณ โดยในส่วนงบประมาณแผ่นดิน ให้รายงานเปรียบเทียบกับการเบิกจ่ายตามที่รัฐบาลกำหนด สำหรับเงินรายได้ให้เป็นการรายงานต่อ สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

4.1.1.4 การจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate online)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 โดยเพิ่มเติมวิธีการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข

4.1.1.5 รายงานผลการใช้จ่ายเงินของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ช่วงกรกฎาคม 2553 ถึง ธันวาคม 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน และรายงานสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะเพื่อสภามหาวิทยาลัยจักได้รับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานต่อไป

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบกองแผนงานจัดทำคำชี้แจงเพิ่มเติมกรณีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไม่บรรลุค่าเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อจำกัดในการดำเนินงาน หรือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมาย ในปีต่อไป
2. ให้ผู้บริหารของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก พิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้ในปีถัดไป

4.1.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.3 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับคณะและมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก พิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
3. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
4. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการและเลขานุการ

4.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : มอบศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หารือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

4.2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย และหลักการในส่วนหน้าที่คณะกรรมการ วิธีการประชุม และเบี้ยประชุม โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
1. นายศิลปชัย หอมทรัพย์ ประธานกรรมการ
2. นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ รองประธานกรรมการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
4. นายโกเมท ทองภิญโญชัย กรรมการ
5. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการ
6. นางนันทา วงษ์วรรณ กรรมการ
7. นายสุรพล ทิพย์เสนา กรรมการ
8. นายฉัตรชัย บัวกันต์ กรรมการ
9. นายธีรนันต์ ไกรนิธิสม กรรมการ
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ กรรมการ
11. นายอาทร ทองสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ
12. นายวุฒิชัย ธรรมยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นิติกรสำนักงานกฎหมายและนิติการที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4.2.4 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 8)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา

4.3.1 การขออนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก
สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขงศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 ขออนุมัติหลักการในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ...

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานสวัสดิการ

มติที่ประชุม : อนุมัติหลักการ ในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และการนำงบประมาณของมหาวิทยาลัยสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละสามของเงินเดือน โดยแหล่งงบประมาณในการสมทบนั้น หากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ให้ใช้เงินรายได้ในการสมทบ และหากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ให้หารือกรมบัญชีกลางในการนำงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรมาใช้เพื่อในการสมทบ ทั้งนี้ ให้ศึกษาการจัดทำข้อบังคับของกองทุนฯ ดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 - 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย จำแนกตามกลุ่มวิชาและกรรมการภายนอกภายใน ดังนี้
1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
3. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต กรรมการ
กรรมการภายนอก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการ
กรรมการภายนอก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นายสนธิ คชวัฒน์ กรรมการ
กรรมการภายนอก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. รองศาสตราจารย์สถาพร โภคา กรรมการ
กรรมการภายใน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. รองศาสตราจารย์โพยม วงศ์ภูวรักษ์ กรรมการ
กรรมการภายนอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข กันตยาภรณ์ กรรมการ
กรรมการภายนอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9. รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์ กรรมการ
กรรมการภายนอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
10. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ บุนนาค กรรมการ
กรรมการภายนอก กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
11. ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ กรรมการ
กรรมการภายนอก กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
12. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยจิตรา กรรมการ
กรรมการภายนอก กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
13. ศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ กรรมการ
กรรมการภายนอก กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ กรรมการ
กรรมการภายใน กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
15. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีวิชาการ

5.2 เรื่องอื่นๆ

5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามรายชื่อบุคคลที่มหาวิทยาลัยเสนอ และแต่งตั้งให้ นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3