รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 5 / 2555

เมื่อ 26 พฤษภาคม 2555

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

3.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร ๓ หลัง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยติดตามการดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อย่างใกล้ชิด เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จนั้น กระชั้นชิดกับการใช้อาคารดังกล่าวเพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2. ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าจอมก่อสร้างสุรินทร์ ผู้รับจ้างรายใหม่ กับ บริษัท กำจรกิจก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้างรายเดิม กรณีโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับจ้าง และส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้า
3. ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

3.2 การพิจารณาร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม) ในส่วนโครงการบริการวิชาการที่มีการนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.1.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม) ในส่วนโครงการบริการวิชาการที่มีการนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.1.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

4.1.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่บันทึกข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS) แล้ว และที่ยังมิได้บันทึกข้อมูลในระบบฯ และเร่งรัดให้ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่กำหนด

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 ขออนุมัติปรับแผนโครงการบริการวิชาการคณะรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้งนี้ ในการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าวได้พิจารณาพร้อมกับ
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม) ในส่วนโครงการบริการวิชาการที่มีการนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยเรียบร้อยแล้วในวาระที่ผ่านมา

4.1.2.2 การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ย้ายระเบียบวาระดังกล่าวไปยังระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ

4.1.2.3 วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีและจำนวนรับบุคคลการศึกษา 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานรับเข้า

มติที่ประชุม : อนุมัติ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินงานต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ

4.1.2.4 แผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2555 – 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินงานต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ

4.1.2.5 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2555 และมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ให้มีความเหมาะสมก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก และให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ที่กำหนดไว้

4.1.2.6 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปี พ.ศ. 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยระบุรายละเอียดของตัวชี้วัดคุณภาพของบัณฑิตที่เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และตัวชี้วัดร้อยละของจำนวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ ว่ามีผลการดำเนินงานในด้านใดที่มีที่มีค่าคะแนนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อจักได้กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต และส่งเสริมให้นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อได้รับการประกาศเกียรติคุณให้มีความเหมาะสมต่อไป
2. ให้ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก นำตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อไปกำหนดแผนกลยุทธ์ของ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก เพื่อจักได้นำส่งผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้ต่อไป

4.1.2.7 การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : มอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานที่สามารถบูรณาการการทำงานของบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการดำเนินงานในลักษณะเฉพาะกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบการบริหารของส่วนงานภายในบางหน่วยงานที่อาจต้องมีการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการหรือคณะทำงานหรือกลุ่มสาขาความเชี่ยวชาญ เพื่อให้การดำเนินงานสอดรับกับความต้องการการพัฒนา เช่น งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น
3. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อการให้ข่าวสารที่มีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
4. ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขการให้คำจำกัดความของคำว่า “กลุ่มวิชา” และ “สาขาวิชา”
5. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์บริการวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อสามารถรับงานหรือให้บริการกับหน่วยงานภายนอกได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวจักต้องมีความคล่องตัว ทั้งในระเบียบและรูปแบบการบริหารงานและสามารถมีการแข่งขันได้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ
6. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งส่วนงานภายในคณะวิชาต่างๆ ที่เป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ทำให้คณะวิชาต่างๆ ดำเนินงานได้ตามพันธกิจหลัก
7. กรณี สาขาวิชาพัฒนาบูรณาการศาสตร์ ซึ่งเป็นการแบ่งส่วนงานภายในคณะบริหารศาสตร์นั้น ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการดำเนินงานของสาขาวิชาดังกล่าว เนื่องจาก เป็นสาขาวิชาที่ไม่มีการเปิดรับนักศึกษามาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปีการศึกษา ประกอบกับที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการปิดหลักสูตรดังกล่าว
8. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาผลกระทบในด้านอัตรากำลังและงบประมาณที่จะเกิดจากการจัดตั้งส่วนงานภายในต่างๆ นี้ด้วย

ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่างๆ แล้วจึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

4.1.2.8 กรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2555 – 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : มอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ต้องการเพิ่มในระยะ 4 ปี อีกครั้ง โดยพิจารณาภาระงานที่ครอบคลุมทั้งจากการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และภาระงานด้านการวิจัย เป็นต้น จากนั้นจึงประสานกับคณะวิชาต่างๆ เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง

4.1.2.9 ขอปรับแผนงบประมาณงานวิจัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล
4.2.1 การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)ประจำปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.2 การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 10)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ และให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจสอบแนวทางการดำเนินงานในการอนุมัติปริญญาให้อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
4.3.1 การขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.10 การขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 สังกัดคณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.11 การขออนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสน-ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 สังกัดคณะรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.12 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การขออนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.4 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.5 การขออนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.6 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.7 การขออนุมัติหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.8 การขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.9 การขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 สังกัดคณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
4.4.1 ขอแนวทางการดำเนินงานในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือพิเศษ)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ ในหลักการเบื้องต้น โดยให้คณะรัฐศาสตร์เสนอหลักสูตรต่อ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลำดับ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.2 ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.3 ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (Cooperative Agreement) กับ Asia Pacific Social Impact Leadership Centre, Melbourne Business School ประเทศ Australia

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.5 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับกลุ่มบริษัท พรรณธิอร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.6 ขออนุมัติลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement) กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology (AIT)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.7 การจัดหารถบัสโดยสารเพื่อเป็นรถสวัสดิการ รับ – ส่ง บุคลากร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเงินบนระบบ UBUFMIS เข้ากับระบบสารสนเทศ
งานตรวจสอบภายใน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

5.1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5. รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์
6. นายชัช วงศ์สิงห์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
7. นายนิกร วีสเพ็ญ กรรมการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

5.2 การกำกับตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

5.2 รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี 2554 - 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3