รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4 / 2559

เมื่อ 28 พฤษภาคม 2559

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานงบการเงินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินรายได้

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1.2.3 รูปแบบและวิธีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1.2.4 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบครึ่งปีแรก (วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.5 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองจ่ายมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 625 KVA ประจำศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : - ขอถอนระเบียบวาระการประชุม เนื่องจากได้รับงบประมาณจัดสรรจากเงินงบประมาณ ปีพ.ศ. 2560

4.1.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ 30 มีนาคม 2559)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินงบประมาณแผ่นดิน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.1.2.1 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.2.2 การเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2. เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ระบบเพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ดังรายนามดังต่อไป
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.3 แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก (หน่วยงานสนับสนุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.1.2.4 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.1.2.5 ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.1.2.6 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : - ย้ายไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

4.1.2.7 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด ของนางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 เพื่อรับรองการสำเร็จการศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.2.8 การกำหนดชื่อตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระดับความคาดหวังสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะของตำแหน่งเวชนิทัศน์และครูพี่เลี้ยง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.2.9 (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ราย รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ราย รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองประธาน
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ
4. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กรรมการ
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
7. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้ปรับเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่เสนอ

4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 6)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป

4.4.2 (ร่าง) รายงานประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.3 สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3