รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4 / 2558

เมื่อ 30 พฤษภาคม 2558

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.4 การประชุมระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.5 เรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 คำพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี คดีอาญาหมายเลขดำที่ 967/2557
คดีหมายเลขแดงที่ 698/2558 ระหว่าง นายสุภชัย หาทองคำ โจทก์ นางสาวหรือรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จำเลย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 คำพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3253/2557 คดีหมายเลขแดง ที่ 605/2558 ระหว่าง รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม โจทก์ กับ นายหรือศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล ที่ 1, นางสาวหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ ที่ ๒ โดยศาลพิพากษา
ยกฟ้อง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คำร้องที่ 977/2555 คำสั่งที่1041/2557 คดีระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ฟ้องคดี กับ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี โดยศาลมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ คำสั่งที่ 78/2557 เรื่องพิจารณาที่ 32/2556 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
โดยศาลมีคำสั่งจำหน่ายคำร้อง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.4 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปี พ.ศ. 2558 - 2560

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.5 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.6 รายงานความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พ.ศ.2559 “กันเกราเกมส์”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 สืบเนื่อง

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินงบประมาณแผ่นดิน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่างคำตอบแบบสอบถาม เรื่อง การควบคุมด้านการเงินการคลังของสถาบันอุดมศึกษา และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการส่งคำตอบแบบสอบถามให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

3.2 สืบเนื่อง

3.2 การพิจารณาอนุมัติแบ่งส่วนงานภายในสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : 1. อนุมัติให้ยกเลิก ข้อ 1 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพ.ศ. 2555
2. อนุมัติการแบ่งส่วนงานภายในสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
3. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พ.ศ. 2558
และทั้งนี้ มอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อก่อสร้างสนามลู่-ลานกรีฑาวัสดุสังเคราะห์แบบมาตรฐาน สำหรับรองรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” และขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : 1. อนุมัติการใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน 12,500,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบการก่อสร้างสนามลู่-ลานกรีฑาวัสดุสังเคราะห์แบบมาตรฐาน
2. อนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม จำนวน 23,700,000 บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

4.1.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ 31 มีนาคม 2558)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2558) และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ณ มีนาคม 2558)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ณ มีนาคม 2558) และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.10 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับปรับปรุงปี 2558 - 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับปรับปรุงปี 2558 - 2559

4.1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ณ มีนาคม 2558)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ณ มีนาคม 2558) และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.3 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

4.1.2.4 วิธีรับเข้าศึกษาและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานรับเข้า

มติที่ประชุม : เห็นชอบวิธีการรับและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.5 ขออนุมัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษาปกติของ 4 หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.6 ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด (ค้าปลีก)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการตลาด (ค้าปลีก) สำหรับปีการศึกษา 2559

4.1.2.7 ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : มอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงต าแหน่งสูงขึ้นใหม่ และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

4.1.2.8 ขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตรากำลัง 4 ปี(พ.ศ.2555 - 2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะวิศกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.2.9 (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 - 2559 เพื่อใช้สำหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

4.2.2 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการ
5. นายสนธิ คชวัฒน์ กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์โพยม วงศ์ภูวรักษ์ กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์ กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์ กรรมการ
9. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ บุนนาค กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤธิสาณ ชุมพล กรรมการ
13. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 6)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) ประจำปีงบประมาณ 2558 และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน สำหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน สำหรับอาจารย์แพทย์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2557 และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มอบมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ใหม่ และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้ นางอรวรรณ ชยางกูร และนายโกเมท ทองภิญโญชัย พิจารณาตรวจสอบก่อนส่งให้
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

4.4.4 ขอจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Royal University of
Agriculture ราชอาณาจักรกัมพูชา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.5 (ร่าง) รายงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะเภสัชศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เนื่องจากการเอกสารประกอบระเบียบวาระประชุมดังกล่าวมีจำนวนมาก และมีระยะเวลาในการพิจารณาที่กระชั้นชิด จึงทำให้ไม่สามารถพิจารณาเนื้อหาสาระได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้นำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป และมอบให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนำกลับไปพิจารณาอีกครั้ง และหากมีข้อคิดเห็นเป็นประการใดแล้ว ให้นำมาเสนอแนะในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3