รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4 / 2557

เมื่อ 11 เมษายน 2557

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 8)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้ง 12 ราย

4.4 พิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ

4.4.1 สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2556 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ในการสรุปผลการประเมินครั้งต่อไปควรมีการเปรียบเทียบผลการประเมินในปีที่ผ่านมาประกอบด้วย

4.4.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ในการสรุปผลการประเมินครั้งต่อไปควรมีการเปรียบเทียบผลการประเมินในปีที่ผ่านมาประกอบด้วย

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3