รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4 / 2556

เมื่อ 15 มีนาคม 2556

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.2.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.2.1.1 การขออัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3