รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4 / 2555

เมื่อ 8 พฤษภาคม 2555

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.2.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.2.1.1 การขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาและการขออนุมัติหลักสูตรศิลป
ประยุกต์และการออกแบบบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี 2555
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติให้เปิดรับนักศึกษาและอนุมัติหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3