รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3 / 2559

เมื่อ 26 มีนาคม 2559

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.3 การจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ในคดีหมายเลขดำที่ 1172/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 3331/2558 ระหว่าง รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม โจทก์ กับ นายหรือศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล ที่ 1, นางสาวหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ ที่ 2 โดยศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 สืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และมอบมหาวิทยาลัยนำไปปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขร่วมกับ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ 31 ธันวาคม 2558)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.1.2.1 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เปลี่ยนชื่อเป็นคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Applied Art And Architecture)

4.1.2.2 ขออนุมัติส่งรายชื่อหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register: TOR)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.2.3 (ร่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ในส่วนหัวข้อยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และมอบมหาวิทยาลัยจัดทำตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ มาตรการและแนวคิดโครงการ/กิจกรรม เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 ขออนุมัติให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาลาออกจากตำแหน่ง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.2 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติให้แต่งตั้งนายทรงพล อินทเศียร ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 5)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงระบบการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.10 การปรับปรุงการเขียนแบบ มคอ. 2

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.2 การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.3 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.4 ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.5 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.6 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.7 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.8 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.9 การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 (ร่าง) ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป

4.4.2 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Faculty of Medicine and Health Science, Universitas of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.3 รายงานผลการดำเนินงานของ คณะ สำนัก และหน่วยงาน ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.4. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ….

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียม การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ….

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนส่งให้ นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป

4.4.6 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย องค์การ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2537 ข้อ 53 วรรคสอง โดยให้มีการเลือกตั้งภายในเดือนพฤษภาคม เฉพาะในปี พ.ศ.2559 และในปีต่อไปให้เลือกตั้งภายในเดือนมกราคมตามเดิม ทั้งนี้ มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2537 และให้ยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับใหม่ และนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3