รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3 / 2558

เมื่อ 28 มีนาคม 2558

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1649/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 3545/2557 ระหว่าง นายกังวาน ธรรมแสง ที่ 1 นายไท แสงเทียน ที่ 2 โจทก์ กับ นางสาวหรือรองศาสตราจารย์นงนิตย์- ธีระวัฒนสุข จำเลย ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 รายงานผลการหารือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับมติ ก.พ.อ. ที่ยืนยันให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ออกคำสั่งลงโทษปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. ในการวินิจฉัยอุทธรณ์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หมายเหตุ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ไม่ได้เข้าประชุมในระเบียบวาระนี้

1.2.3 ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริม และพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 25 บรรทัดที่ 5 - 6 แก้ไขเป็น “นักศึกษาตกออกทุกชั้นปีคิดเปนนร้อยละ 7.86 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา”
หน้า 27 บรรทัดที่ 4 - 7 แก้ไขใหม่ ดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพปัญหา การบริหารจัดการของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (กรณีหลักสูตรปริญญาตรี เช่น จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร การติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์ 5 ข้อของเกณฑ์การประเมินหลักสูตร การรายงาน มคอ. 3 - 6 เป็นต้น และกรณีหลักสูตรปริญญาโท - เอก เช่น การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้สอน ควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นต้น)
หน้า 47 บรรทัดที่ 8 ข้อ 1 แก้ไขใหม่ ดังนี้
1. ให้แก้ไข ข้อ 7 คำว่า “ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ” และให้นำข้อความในข้อ 6 วรรค 2 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 มาระบุไว้ในข้อ 7 วรรค 2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 ด้วย

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 สืบเนื่อง

3.1 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณีนางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ คณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์และข้อบังคับกำหนด กรณี นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (เน้นวิจัย) คณะบริหารศาสตร์ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 และภาคการศึกษาที่ 2/2557

3.2 สืบเนื่อง

3.2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรณีถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกและ ปลดออกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และต่อมาเพิกถอนคำสั่งและให้ กลับเข้ารับราชการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : 1. มอบมหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 ในข้อ 4 โดยเพิ่มเติมข้อความดังนี้ “ยกเว้นแต่กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นการเฉพาะราย”
2. เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) เสนอ

3.3 สืบเนื่อง

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดส่งเอกสารข้อที่ 1 - 5 ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่วนข้อที่ 6 มอบให้คณะกรรมการตรวจสอบการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นไปพิจารณารายละเอียดในแบบสอบถามอีกครั้ง และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.1.2 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองคลังไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.1 ขออนุมัติรับรองคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตาม มคอ.2

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานรับเข้า

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.2.2 ขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มิสิทธิเสนอชื่อคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้างไม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 (ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นตามปฏิทินการดำเนินงาน) จำนวน 1 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติและมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 5)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ อธิการบดี
2. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ กรรมการ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการ ประธานสภาอาจารย์

4.2.4 แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเปนนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไป

4.2.5 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ เป็นกรรมการ
ประธานสภาอาจารย์
4. ผู้อำนวยการกอง ในสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ

และในส่วนของคณะกรรมการสรรหา ลำดับที่ 4 ที่ประชุมมีมติมอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี เมื่อดำเนินการเลือกผู้อำนวยการกองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การแก้ไขชื่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ สาขาวิชา ครุยวิทยาฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบให้พระราชกฤษฎีกาฯ มีผลย้อนหลัง 3 หลักสูตร
2. อนุมัติในหลักการ กรณีหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
หากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบมาก่อน ให้บรรจุชื่อปริญญานี้ไว้ในร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้ด้วย

4.4.2 ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริม และพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : - ย้ายไปเป็นระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ -

4.4.3 ขอต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา ในต่างประเทศ จำนวน 5 แห่ง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.4 ขอจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน จำนวน 4 แห่ง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.5 การพิจารณาเกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามตัวบ่งชี้ที่ 9 การดำเนินงานของสภาสถาบัน/กรรมการประจำคณะของ (ร่าง) ตัวบ่งชี้และการพิจารณาระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้สำหรับประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา และการพิจารณาแบบการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2557 และมอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไปใช้ประเมินต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3