รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3 / 2557

เมื่อ 29 มีนาคม 2557

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 เรื่องเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน : ความเสี่ยง โอกาส และความท้าทาย”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.4 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่น1 และรุ่น 2

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในกรณีจำเป็นรีบด่วน (ครั้งที่ 3)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 การรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่ารอบไตรมาสที่ 3 (ข้อมูลรอบ 9 เดือน)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.4 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.5 คณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ราย รองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

(ดังเอกสารแนบระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 3-57.pdf ที่แนบมานี้)

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย ในกรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นรีบด่วนต้องจ่ายของสำนักงานอธิการบดี และขออนุมัติ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : 1. อนุมัติการขอใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย เพื่อจ่ายคืนค่าปรับให้ผู้รับจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพส่วน ที่เหลือตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
2. อนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 3,700,000 บาท(สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) จากเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย

4.1.1.2 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตเหลือจ่ายสะสมของคณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ในกรณีที่มี
ความจำเป็นต้องเบิกจ่าย และขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม (ครั้งที่
3)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : 1. อนุมัติให้ใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตเหลือจ่ายสะสม ของคณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ เพื่อสมทบจ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้พนักงานมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานที่ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2555 จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) และจำนวน 6,479,150 บาท (หกล้าน-สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 12,479,150 บาท (สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้า-พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
2. อนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมของคณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) และจำนวน 6,479,150 บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย- ห้าสิบบาทถ้วน)

4.1.1.3 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน 8,652,835.79 บาท (แปดล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
2. อนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม จำนวน 8,652,835.79 บาท (แปดล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
3. มอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จัดทำแผนการใช้จ่ายเป็นรายไตรมาส และดำเนินการโครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด

4.1.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : มอบมหาวิทยาลัยนำกลับไปปรับปรุงรูปแบบใหม่ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

4.1.2.2 แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

4.1.2.3 รายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ผลตรวจสอบบัญชีของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.4 ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการรองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร ดังนี้

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรรมการและเลขานุการ

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้
1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
4. นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์
7. นายประวิทย์ อนันตรวราศิลป์ กรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

4.2.2 ขอหารือผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการทดลองปฏิบัติงาน เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

4.2.3 การอนุมัติให้ลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ ให้ลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

4.2.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 7)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้ง 17 ราย

4.4 พิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ

4.4.1 ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ มอบกองการเจ้าหน้าที่นำกลับไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

4.4.2 ผลการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : มอบให้คณะกรรมการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

4.4.3 ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ระเบียบวาระที่ 4.3.1 การขออนุมัติเปิดราย วิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา 1202 442 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 3(2-3-4) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.4 รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในปีต่อไปมอบกองแผนงาน จัดทำร่างประเด็นหัวข้อสำคัญหลักๆ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะก่อนจัดทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์
2. ในการจัดทำรายงานประจำปีของ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ควรมีการเปรียบเทียบผลงานของปีที่ผ่านมาประกอบด้วย

4.4.5 รายงานประจำปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานประจำปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในปีต่อไปให้ คณะ/สำนัก และหน่วยงาน จัดทำร่างประเด็นหัวข้อสำคัญหลักๆ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะก่อนจัดทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์
2. ในการจัดทำรายงานประจำปีของ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ควรมีการเปรียบเทียบผลงานของปีที่ผ่านมาประกอบด้วย

4.4.6 กรณีนางรัชนี นิคมเขตต์ ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของ ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากต้องคำพิพากษาในคดีอาญา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : สภามหาวิทยาลัยได้พิจาณาเรื่องคุณสมบัติของอธิการบดี ตามข้อร้องเรียนของนางรัชนี นิคมเขตต์ เห็นว่าอธิการบดียังไม่ขาดคุณสมบัติการเป็นอธิการบดี เนื่องจากอธิการบดีมิได้กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก จึงไม่มีผลทำให้การดำรงตำแหน่งของอธิการบดีสิ้นสุดลง ตามความในมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และสำหรับเรื่องความเหมาะสมสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนข้อร้องเรียนดังกล่าว

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3