รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3 / 2556

เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2556

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยสรุปข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประกอบการพิจารณาการสรรหาคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 - 2559 คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในการเสนอขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาในคราวต่อไป โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลสัดส่วนจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาทั้งนักศึกษาเดิมที่ยังคงศึกษาอยู่ และความสามารถที่จะสามารถรับนักศึกษาเพิ่มเติมได้
2. มหาวิทยาลัยควรจัดทำข้อมูลแสดงจำนวนนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่มีการปรับแผนการรับฯ แล้วนำเสนอด้วย

3.2 เรื่องสืบเนื่อง

3.2 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

3.3 เรื่องสืบเนื่อง

3.3 การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดทำ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวให้เป็นไปตามรูปแบบที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ เมื่อแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว แล้วจึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม และบังคับใช้ต่อไป
2. การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาอัตราเงินเดือนสำหรับบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และศึกษาเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยสรุปจำนวนงบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเติมตั้งแต่ต้นปี และจำนวนงบประมาณเมื่อรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้ในคราวแรก และแสดงสัดส่วนงบประมาณด้านต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแทนตำแหน่งว่าง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.2 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 7)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 แผนการดำเนินงานเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรเป็นการดำเนินงานของทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัย โดยอาจดำเนินการในรูปแบบของการบูรณาการศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น
2. ควรจัดทำขอบเขตพื้นที่ในการดำเนินงาน (Maping) และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
3. ตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติว่า สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ นั้น มหาวิทยาลัยโดยคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าว ควรจะดำเนินการให้ความรู้กับชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับชุมชนในการดำเนินกิจกรรมในด้านดังกล่าว
4. ปรับปรุงและเพิ่มเติมเอกสารเพื่อให้เห็นถึงการทำงานที่ต่อเนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมา ในปีก่อนหน้านี้
5. ปรับปรุงข้อความในโครงการที่อาจส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือการแสดงความคิดเห็นในแง่ลบกับรัฐบาล ในกรณีโครงการการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพและพัฒนาธุรกิจบ้านโนนเค็งสู่การเป็นชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน
6. พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกับชุมชน และเป็นศูนย์ในการฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาในการนำความรู้จากการศึกษามาแก้ปัญหาให้กับชุมชนและเป็นความต้องการของพื้นที่ ในรูปแบบของการศึกษา วิจัยและพัฒนาจากการทำ สารนิพนธ์ (Senior Project) ของนักศึกษา
7. ควรจัดทำแผนงานบริการวิชาการทั้งจากที่เกิดจากความต้องการของชุมชน และโรงเรียน เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจะได้นักศึกษาที่มีคุณภาพและมีจิตสำนึกรักชุมชน และสามารถต่อยอดการดำเนินงานของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจากการทำสารนิพนธ์ (Senior Project) ได้อีกด้วย
8. ควรมีการสร้างเสริมแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ โดยจัดการประชุมวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก และให้มีการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนี้ เพื่อเป็นเวทีให้กับนักศึกษาและอาจารย์ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการจากการดำเนินงานดังกล่าว
9. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ประสานงานและติดตามการดำเนินแผนงานฯ ดังกล่าว

4.4.2 ขออนุมัติเงินสมทบการดำเนินโครงการที่ได้รับงบสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติเงินสมทบการดำเนินโครงการที่ได้รับงบสนับสนุนจากสหภาพยุโรป จำนวน 50,000 ยูโร (ห้าหมื่นยูโร) โดยใช้เงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2556 สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในปีถัดไปให้มหาวิทยาลัยตั้งแผนเงินรายได้รองรับต่อไป

4.4.3 ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบการกำหนดชื่อตำแหน่ง : ครูปฏิบัติการ เป็น ผู้สอนปฏิบัติการ และเห็นชอบในหลักการของกรอบอัตรากำลังทั้ง ๑๓ อัตรา และมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทำรายละเอียดความจำเป็นในแต่ละตำแหน่ง เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป ส่วนมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งให้นำไปพิจารณาปรับปรุงและเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป

4.4.4 ขอความเห็นชอบค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.6 การสรรหาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดทำ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวให้เป็นไปตามรูปแบบที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ เมื่อแก้ไขแล้วจึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม และบังคับใช้ต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3