รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3 / 2555

เมื่อ 31 มีนาคม 2555

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 และรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554
เงินรายได้ของคณะรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศึกษาและพิจารณาระบบบริหารการเงินในรูปแบบการรวมศูนย์เพื่อให้การบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมในการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ
3. ให้ทุกคณะและ/หน่วยงานจัดทำรายงานทางการและรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินตามรูปที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 กำหนดไว้ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

3.1 สรุปยอดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ปรับเพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล
4.2.1 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 9)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
4.3.1 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.10 การขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

4.3.11 การขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 สังกัดคณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

4.3.2 การขออนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สังกัดคณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.4 การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.5 การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.6 การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.7 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.8 การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.9 การขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก
สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย เพื่อยกเว้นคุณสมบัติการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ของผู้รับจ้างก่อสร้างหอพระพุทธไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต
โดยวิธีพิเศษ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ป. และสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบถึงเหตุผล และความจำเป็นที่ได้ผ่อนผันต่อไป

4.4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอน
ตำแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้แก้ไขคำจำกัดความของคำว่า “สถาบันอุดมศึกษา” ตามร่างข้อบังคับ ข้อ ๔ โดยตัดข้อความ “แต่ไม่รวมถึงสถานศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ” และเพิ่มเติมข้อความในบทเฉพาะกาลสำหรับผู้ที่เสนอเรื่องขอเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งมาก่อนที่ข้อบังคับนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ได้ รวมทั้ง ตรวจสอบการอนุมัติการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งว่าให้มีผลตั้งแต่วันที่โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่อง หรือให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอนุมัติ ตามร่างข้อบังคับ ข้อ 8 ทั้งนี้ หากตรวจสอบแก้ไขแล้ว มิต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีก

4.4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯดังกล่าว โดยแยกคำจำกัดความของคำว่า “ตำแหน่ง” และ “ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร” ตามร่างข้อบังคับ ข้อ 4 โดยหารือกับโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย และให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศของมหาวิทยาลัยที่ต้องดำเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว ต่อไปด้วย

4.4.4 แผนปรับปรุงคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.5 รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณ 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.6 สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.4.7 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานจากเงินรายได้ พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

5.2 พิจารณายกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มอบนายตรีเนตร สาระพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ศึกษาเปรียบเทียบระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานหอพักของมหาวิทยาลัยอื่นเพิ่มเติม และปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะ และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในวันที่ 10 เมษายน 2555 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3