รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 2 / 2559

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานผลการดำเนินทางการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 - 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1.2.2 การลงนามความร่วมมือในการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1.2.3 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
หน้าที่ 16 บรรทัดที่ 5 เพิ่มเติมข้อความดังนี้
“ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง มี 2 แนวทาง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทำหนังสือหารือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สภาการพยาบาลสามารถออกข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 เพื่อมากำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาได้หรือไม่ แล้วจึงดำเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป
2. คณะกรรมการสรรหาควรดำเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ต่อไป โดยให้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีตามข้อบังคับฯ ข้อ 8(8.6) “ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี โดยคำนึงถึงภาระงานของคณะในช่วงวาระการดำรงตำแหน่งเป็นสาคัญ พร้อมทั้งใช้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการทำงาน ชื่อเสียงทางสังคม วิธีการดำเนินงานและเป้าหมายในการทำงานที่นำเสนอ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อพิจารณาอื่น ตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรประกอบการพิจารณา...” นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อบังคับ สภาการพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 ข้อ 20 มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้
1. เป็นอาจารย์พยาบาลประจำหรือบุคลากรพยาบาลประจำ มีวุฒิการศึกษาไม่ตำ่กว่าปริญญาโททางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหารการศึกษา หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า รองศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์
2. มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ดำรงตำแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. เป็นผู้ปฏิบัติงานประจาเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาที่จะได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลในการออกไปประกอบวิชาชีพการพยาบาลภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว”

หน้าที่ 28 แก้ไขมติที่ประชุม เป็น “มอบคณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ต่อไป โดยให้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีตามข้อบังคับฯ ข้อ 8(8.6) “ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี โดยคำนึงถึงภาระงานของคณะในช่วงวาระการดำรงตำแหน่งเป็นสาคัญ พร้อมทั้งใช้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการทำงาน ชื่อเสียงทางสังคม วิธีการดำเนินงานและเป้าหมายในการทำงานที่นำเสนอ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อพิจารณาอื่น ตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรประกอบการพิจารณา...” นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 ข้อ 20 มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้
1. เป็นอาจารย์พยาบาลประจาหรือบุคลากรพยาบาลประจา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาโททางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหารการศึกษา หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์
2. มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ดำรงตำแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาที่จะได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลในการออกไปประกอบวิชาชีพ การพยาบาลภายหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว”
หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 14 เพิ่มเติมข้อความดังนี้
“ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มหาวิทยาลัยควรใช้คำสั่งเดิมถึงแม้กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ถือว่าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกได้ ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2554 ข้อ 7 (ข) กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่าก็ได้”
หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 20 แก้ไขมติที่ประชุม เป็น “เห็นชอบให้นางอรวรรณ ชยางกูร เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบต่อไป”
หน้าที่ 27 บรรทัดที่ 3 ลำดับที่ 13แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยเลขานุการ”

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
6. นางสุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 4)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการปรับปรุงเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.2 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ และตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.3 การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.4 การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 32 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Monash University Malaysia และ Universiti Sains
Malaysia ประเทศมาเลเซีย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.2 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี กับ The School of Leadership and Education Sciences, of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.3 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ Ganesha University of Education ประเทศอินโดนีเซีย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.4 การพิจารณาแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอบแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

4.4.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาลงนามต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3