รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 2 / 2558

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2558

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.4 การไปร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 ข่าวหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
หัวข้อข่าว “ชงบิ๊กเข้ฟัน มอบ.-มบ.-มรภ.สุรินทร์”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว

1.2.2 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1314/2557 เรื่อง ขอทบทวนอำนาจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 รายงานผลการหารือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับมติ ก.พ.อ. ที่ยืนยันให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ออกคำสั่งลงโทษ ปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. ในการวินิจฉัยอุทธรณ์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานกฎหมายและนิติการ นำกลับไปแก้ไขในส่วนของรายละเอียดข้อมูลการนำเสนอเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

1.2.4 คำพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี คดีหมายเลขดำที่ 2412/2555
คดีหมายเลขแดงที่ 3470/2557 ศาสตราจารย์ดร.ประกอบ วิโรจนกูฎ โจทก์ กับรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ที่ 1 นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ที่ 2 จำเลย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.5 การลงลายมือชื่อของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 3/2557 และที่ 4/2557 รายศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.6 ข่าวหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 หัวข้อข่าว “จี้ ศธ.แก้ธรรมาภิบาล ม.บูรพา-ม.อุบลฯ-ราชภัฏสุรินทร์”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าว
ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 8 บรรทัดที่ 20 และบรรทัดที่ 22 แก้ไขจากเดิมเป็น “ราคากลางสำหรับการก่อสร้าง”
หน้า 11 บรรทัดที่ 20-21 แก้ไขจาก เปอร์เซ็นต์ เปลี่ยนเป็น ร้อยละ
หน้า 12 มติที่ประชุม แก้ไขเป็น รับทราบและเห็นชอบรายงานงบประมาณการเงิน และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน้า 29 บรรทัดที่ 9 แก้ไขเป็น หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
หน้า 31 บรรทัดที่ 12 หมายเหตุ แก้ไขเป็น และผู้ที่ได้คะแนนแบบไม่เปิดเผยสูงสุด คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว และบุคคลทั้ง 3 คน ได้ออกจากห้องประชุม และบรรทัดที่ 14 เพิ่มเติมข้อความ คือ ข้อ 2. ในระเบียบวาระนี้ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ออกจากห้องประชุม และศาสตราจารย์คลินิกเกียรตินายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน
หน้า 43 บรรทัดที่ 21 เดิม นายโกเมท ทองภิญโญชัย แก้ไขเป็น นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ข้อที่ 1 – 5 ส่วนข้อที่ 6 มอบให้มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการตรวจทานหรือตรวจสอบรายละเอียดในแบบสอบถาม พร้อมทั้งให้ความเห็นในเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

4.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ณ กันยายน 2557)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ณ กันยายน 2557)

4.1.2.2 (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

4.1.2.3 (ร่าง) แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในระดับ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.4 การพิจารณาอนุมัติแบ่งส่วนงานภายในสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ใหม่ และเมื่อดำเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

4.1.2.5 ขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตรากำลัง 4 ปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2555 - 2558) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ และแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์อาทิตย์ ศรีแก้ว และรองศาสตราจารย์ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ เป็นคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 4)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด
กรณีนางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ คณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : มอบมหาวิทยาลัยนำกลับไปแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลการนำเสนอให้ชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

4.2.4 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (แทนตำแหน่งว่าง)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแทนตำแหน่งว่าง
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร : ปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาเลือกเสรีจ านวน 1 วิชา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร : ปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จำนวน 11 รายวิชา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.4 ขออนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : มอบมหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะสำหรับข้าราชการทั้งสี่รายเพื่อนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

4.4.2 (ร่าง) รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3