รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 2 / 2557

เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2557

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 ข้อร้องเรียนของชมรมพิราบขาว

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 การขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทคณาจารย์ประจำ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (สมศ.)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 (เฉพาระเบียบวาระที่ 4.4.2 - 4.4.4)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 29 แก้ไขเป็น ข้อ 2. ในขณะทำสัญญาในปี 2551 ใครเป็นอธิการบดี สัญญามีการระบุค่าเช่าอย่างไร หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 8 แก้ไขเป็น ข้อ 2. ควรมีการพิจารณาประเภทของที่ดินของมหาวิทยาลัยว่านำไปให้ ปตท. จัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงได้หรือไม่ และเมื่อทำได้ต้องพิจารณาว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้าง

2.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ หน้าที่ 28 บรรทัดที่ 24 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม อนุมัติชื่อปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่แพทย์หญิงซินเธียค่า เป็น“แพทยศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์”

2.3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2557 (วาระเวียน) เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในแผนรับนักศึกษา พ.ศ.2558-2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม อนุมัติ ในหลักการบรรจุหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในแผนรับนักศึกษา พ.ศ. 2558-2561 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. มอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบไปพิจารณาเรื่องของจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
2. มอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยเมื่อสภาวิชาชีพและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองแล้วจึงจะเปิดรับนักศึกษาได้

3.2 พิจารณามาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้สอนปฏิบัติการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 1

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในส่วนของงบประมาณโครงการที่มีการอนุมัติให้อธิการบดีอนุมัติและดำเนินการไปก่อนตามมติสภามหาวิทยาลัยเดิมให้นำมาขออนุมัติในครั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 4 อนุมัติไปก่อน ส่วนในครั้งต่อไป ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
2. ให้ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมมีมติ “เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้อธิการบดีสามารถปรับแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีได้ สำหรับประเภทเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อดำเนินการโครงการบริการวิชาการและงานวิจัย ให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส”
3. มหาวิทยาลัยควรแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 ในข้อ 13 และข้อ 14 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
4. ส่วนงบประมาณที่เป็นงานประจำที่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ หน่วยงานต่างๆ ควรมีการตั้งแผนงบประมาณช่วงต้นปีงบประมาณ

4.1.1.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

4.1.1.3 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนหัวหน้าภาควิชาจากเงินรายได้คณะตามบัญชีแนบท้าย และเห็นชอบการปรับบัญชีแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้ ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555 ใหม่

4.1.1.4 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มพิเศษจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ ในหลักการและให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ในอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อไป

4.1.1.5 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย และขออนุมัติแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เพิ่มเติม (กรณีสมทบค่าก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนที่เหลือ)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ การใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย เพื่อสมทบค่าก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนที่เหลือ จำนวน 10,200,000 บาท (สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) และอนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 10,200,000 บาท (สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) จากเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย

4.1.1.6 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557เพิ่มเติม โดยใช้เงินคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม โดยใช้เงินคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 12,380,673 บาท

4.1.2.1 การต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินต่อเวลาราชการให้กับรองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ จนถึงอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ โดยมอบให้กองการเจ้าหน้าที่ ไปตรวจสอบความถูกต้องขององค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้อธิการบดีเสนอชื่อเพื่อให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม แล้วนำเสนอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

4.1.2.2 ขออนุมัติจัดตั้งสำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.2.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เตรียมรับการประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม (ซ้ำ)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม :  มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ให้มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์คุณภาพ สมศ. รอบ 3 (ตัวบ่งชี้ 1-11) เพื่อรับการประเมินซ้ำ และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ มอบให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศไปปรับปรุงแก้ไขตัวบ่งชี้ ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ

4.1.2.4 ขออนุมัติแผนการรับนักศึกษา สำหรับหลักสูตรใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2555-2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.2.5 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ของคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.2.6 แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบกลยุทธ์ และมาตรการเพื่อบรรจุในแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2557

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

2. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

3. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

4. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

5. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

6. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

4.2.2 ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.5 ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.6 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.7 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.8 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 6)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 คณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ พ.ศ. ....

4.4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากร ที่ปฏิบัติงานบริการทางแพทย์นอกเวลาราชการ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการทาง
การแพทย์นอกเวลาราชการ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังนี้
1. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนของวิทยาลัยที่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ หากงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอให้คณะกรรมการประจำคณะชะลอการจ่ายหรือปรับลดอัตราค่าตอบแทนได้ตามความเหมาะสม
2. ให้คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายตามภาระ
งบประมาณประจำปีของวิทยาลัย
3. การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ ให้เป็นไปตามคณบดีออกคำสั่ง ให้เบิกจ่ายเงินตามอัตรา ดังนี้
(1) แพทย์ 250 บาทต่อชั่วโมง
(2) ทันตแพทย์ 250 บาทต่อชั่วโมง
(3) เภสัชกร 120 บาทต่อชั่วโมง
(4) พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ 100 บาทต่อชั่วโมง
นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด
นักวิชาการสาธารณสุขและเทียบเท่า
(5) พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข 80 บาทต่อชั่วโมง
และเทียบเท่า
(6) ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเภสัชกร 60 บาทต่อชั่วโมง
ผู้ช่วยทันตแพทย์
(7) ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 60 บาทต่อชั่วโมง
(8) ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น งานเวชระเบียน งานการเงิน งานซ่อมบำรุง งานยานพาหนะ เป็นต้น ให้ได้รับค่าตอบแทน
(วันราชการ) 50 บาทต่อชั่วโมง
(วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์) 60 บาทต่อชั่วโมง
4. ทั้งนี้ มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

4.4.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้กรอบการดำเนินงานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.4 การพิจารณาเกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ 7 ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2556 และการพิจารณาแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบ แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2556

4.4.5 การประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบ แบบประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

4.4.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.4.7 (ร่าง) ประกาศจัดตั้ง และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เป็นหน่วยงานภายในมีสถานะเป็นสำนักเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... และ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ....

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3