รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 2 / 2556

เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 556

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 แนวนโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : รับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการเงินรายได้ตามนโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรขุน สุกรพันธุ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรขุน สุกรพันธุ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบคณะเกษตรศาสตร์ พิจารณาขยายความร่วมมือทางวิชาการในส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย
2. มอบคณะเกษตรศาสตร์ จัดวางระบบการเงิน การตรวจสอบบัญชี และจัดทำระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับกิจกรรมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 6)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้ง 11 ราย

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเว้น
ค่าเล่าเรียนให้แก่บุคลากรและอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2555/2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับบุคลากรและอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 4 ราย และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ในครั้งต่อไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรพิจารณาให้เป็นทุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน โดยกำหนดวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นการจ่ายตรง ไม่ควรเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3