รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 2 / 2555

เมื่อ 3 มีนาคม 555

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1.2 การประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำปีการศึกษา 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1.2 การประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำปีการศึกษา 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลเรื่องลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย และให้ความเห็นชอบในแนวทางการดำเนินงาน เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 สรุปยอดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : ให้ความเห็นชอบยอดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยจัดลำดับความสำคัญของรายการก่อสร้างต่างๆ เพื่อแสดงให้สำนักงบประมาณทราบถึงเหตุผลความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
2. ให้มหาวิทยาลัยชี้แจงรายละเอียดงบประมาณในกลยุทธ์ต่างๆ ให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจในทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น เช่น กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา นั้น มียอดคำของบประมาณในกลยุทธ์ดังกล่าว ร้อยละ 44.02 ซึ่งในรายละเอียดงบประมาณในกลยุทธ์ดังกล่าว ประกอบด้วย งบประมาณในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่างๆ ทั้งในส่วนงบบุคลากร และงบดำเนินงาน เป็นต้น

4.1.1.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม) ของคณะนิติศาสตร์ สำนักวิทยบริการ และสำนักงานอธิการบดี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม) ของคณะนิติศาสตร์ สำนักวิทยบริการ และสำนักงานอธิการบดี

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) และมอบรองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำในการปรับปรุงเพื่อจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับสมบูรณ์ต่อไป

4.1.2.3 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา
2555 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. สำหรับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียวและหรือเก็บรายภาค/รายปี/รายครั้งนั้น ขอให้ปรับแก้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2. ในการเสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะวิชาต่างๆ ในคราวต่อไป ให้คณะวิชาจัดทำแผนการใช้จ่ายประกอบด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

4.1.2.4 การพิจารณาเสนอให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่ง
เทียบเท่าระดับ 3 เป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าระดับ 3 เป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล
4.2.1 การขออนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 8)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
4.3.1 การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.10 การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.11 การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.12 การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.13 การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.14 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.15 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.4 การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.5 การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.6 การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.7 การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.8 การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.9 การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบนายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำในการจัดทำประกาศของมหาวิทยาลัยที่ต้องดำเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว

4.4.4 ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ตรวจสอบ แก้ไข รูปแบบการจัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
2. แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยมิต้องกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี

4.4.7 ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง Far East University สาธารณรัฐเกาหลี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับการเสนอขออนุมัติดำเนินการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นใดในครั้งต่อไป ขอให้คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เสนอแผนปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ และให้คณะ/หน่วยงานจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

4.4.8 ขออนุมัติดำเนินการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยครูชนชาติกว่างซี (Guangxi Normal University for Nationalities) เมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5 เรื่องอื่นๆ

5.1 ขออนุมัติเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย เพื่อเบิกจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้างให้แก่ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (บริษัทฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนชัลแตนท์ จำกัด)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย เพื่อเบิกจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้างให้แก่ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนชัลแตนท์ จำกัด) เป็นเงินทั้งสิ้น 204,840 บาท (สองแสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

5.2 ขออนุมัติเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัยเพื่อเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์ เป็นการทดแทนเงินของทางราชการที่ถูกเจ้าหน้าที่ยักยอก

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย จำนวน 4,164,655.50 บาทเพื่อจ่ายคืนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้รับเงินคืนจากผู้ที่รับผิดชอบให้มหาวิทยาลัยนำคืนเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัยต่อไป

5.3 ขอความเห็นชอบใช้วิชาศึกษาทั่วไป ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2549 - 2551

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

5.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า เป็นกรรมการ
ได้แก่ 2.1 รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
2.2 รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์
3 เลขานุการซึ่งแต่งตั้งจากรองอธิการบดีโดยคำแนะนำของอธิการบดี
ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

5.5 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัดมุกดาหาร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3