รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 14 / 2554

เมื่อ 24 ธันวาคม 2554

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
มหาวิทยาลัยควรจัดทำคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ครอบคลุมมากกว่านี้ และควรพิจารณาคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นต้น ในปีการศึกษาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
3.1.1 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับปีการศึกษา 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน โดยใช้เงินรายได้ของคณะและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นที่นำเสนอ

3.1.2 สัญญาความร่วมมือทางวิชาการ “ERASMUS MUNDUS Programme Action 2 Partnership: Euro-Asia partnership to promote Engineering Technology Education and Research Exchanges (TECHNO)”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ “ERASMUS MUNDUS Programme Action 2 Partnership: Euro-Asia partnership to promote Engineering Technology Education and Research Exchanges (TECHNO)”

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
4.3.1 การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในการเสนอขออนุมัติหลักสูตรครั้งต่อไป สำหรับหลักสูตรปรับปรุงมหาวิทยาลัยควรนำข้อมูลจำนวนที่รับเข้า และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ในระยะ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา นำมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วย สำหรับกรณีหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยควรชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการเปิดหลักสูตรที่แสดงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ หรือความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย หรือความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
2. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมข้อมูลประสบการณ์และผลงาน
ทางด้านการวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี ในเอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ด้วย โดยเฉพาะกรณี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ และ
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ และเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณรายจ่ายและรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

4.1.1.2 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย ของคณะศิลปประยุกต์ และการออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติให้ยืมเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 1,788,227 บาท ให้แก่คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ โดยให้ส่งคืนเงินยืมทุนสำรองให้มหาวิทยาลัยในภายหลัง

4.1.2.2 สรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ 30 กันยายน 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. การรายงานผลการดำเนินงานครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยควรสรุปประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่ตรวจพบที่ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และสรุปผลการดำเนินงานในกิจกรรมควบคุมให้ชัดเจน และควรเน้นประเด็นที่ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนการดำเนินงานในรายละเอียด โดยเฉพาะการทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อจักได้ใช้เป็นแนวทางในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรจัดทำเอกสารเผยแพร่หรือแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้ประชาคมรับทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว
3. มหาวิทยาลัยควรเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปบรรลุตามเอกลักษณ์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล
4.2.1 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
2554 (ครั้งที่ 6)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
4.4.1 รายงานประจำปี 2553 คณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยประสานการดำเนินงานกับ คณะ/หน่วยงาน
ในการจัดทำรายงานประจำปี ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ
2. มหาวิทยาลัยควรประสานกับคณะ/หน่วยงาน ในการจัดทำ
รายงานประจำปี ที่มีรูปแบบเดียวกัน

4.4.2 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ปรับปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2555 ใหม่เป็นการประชุมทุกเดือน

4.4.3 แผนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : ให้มหาวิทยาลัยประสานกับคณะดำเนินการทบทวนปริมาณการรับนักศึกษาใหม่ โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเปรียบเทียบแผนและผลการรับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ในระยะ 3 – 5 ปี
ที่ผ่านมา
2. อัตราส่วนระหว่างจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่คงเหลือ
ณ ปัจจุบัน และประมาณการการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่คงเหลือ
3. ข้อมูลจำนวนอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ณ ปัจจุบัน จำแนกตามคุณวุฒิ
4. การกำหนดเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในทุกแผนการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาแผนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ตามข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมที่กล่าวข้างต้น โดยมิต้องนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพื่อมหาวิทยาลัยจักได้ประกาศรับนักศึกษาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5 เรื่องอื่นๆ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลเรื่อง ลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลเรื่องลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย และขอให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยทราบในคราวถัดไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3