รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 13 / 2556

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2556

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด สำหรับคณะที่มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ หรือต้องปรับปรุง และควรกำหนดกรอบเวลา (Time Frame) ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้

1.2.2 รายงานการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศ โดยจัดทำเป็นรายงานประจำปีของหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการลงนามความร่วมมือในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ 30 กันยายน 2556)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2556) และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยติดตามการดำเนินงานทั้งระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีบางรายการที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย

4.1.2.2 ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าในแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : มอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป

4.1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ณ เดือนกันยายน 2556)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ กันยายน 2556 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้กองแผนงานปรับปรุงการนำเสนอ โดยจำแนกเป็น 2แผน คือ แผนบริหารความเสี่ยง และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ มอบกองแผนงานนำเสนอข้อมูลผลกระทบจากการปรับเพิ่ม - ลดจำนวนนักศึกษาด้วย เช่น ผลกระทบทางด้านการเงิน ด้านการบริหารหลักสูตร ภาระงานสอน และงานวิจัยของอาจารย์

4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 4)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2556(ครั้งที่ 4) จำนวน 7 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 5 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานวิจัย

มติที่ประชุม : 1. มอบงานวิจัยนำกลับไปปรับแก้โดยปรับปรุงแก้ไขทั้งฉบับ
2. มอบที่ปรึกษาด้านกฎหมายร่วมพิจารณายกร่างข้อบังคับฯดังกล่าวร่วมกับงานวิจัย ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป

4.4.2 การขออนุมัติใช้เงินทุนเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.3 ขออนุมัติชื่อปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติชื่อปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่แพทย์หญิงซินเธียค่า เป็น “แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์”

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3