รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 13 / 2555

เมื่อ 14 ธันวาคม 2555

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (การติดตามแผนรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ 30 กันยายน 2555 (ดำเนินการปี พ.ศ. 2556) ระดับมหาวิทยาลัย (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (การติดตามแผนรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ 30 กันยายน 2555 (ดำเนินการปี พ.ศ. 2556) ระดับมหาวิทยาลัยฯ (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)

4.1.2.2 รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3