รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 13 / 2554

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2554

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 1. ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การปฐมนิเทศคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.4 การประชุมสัมมนา “คุณภาพอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.4 การประชุมสัมมนา “คุณภาพอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๒”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานสำหรับหลักสูตรที่ยังไม่เสนอปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
๒. สำหรับหลักสูตรใหม่ต้องเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบก่อน จึงดำเนินการเปิดรับนักศึกษาได้

1.2.5 กำหนดการวันเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยนำกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย โดยให้ปรากฏที่หน้าหลัก

1.2.6 การสรุปการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. คณะเกษตรศาสตร์ควรพัฒนาให้งานดังกล่าวเป็นงานระดับจังหวัดและเป็นงานเกษตรแห่งชาติในอนาคต โดยคงรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับเกษตรกรที่เยี่ยมชมงาน และควรมีผลผลิตทั้งจากนักเรียนและนักศึกษาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการก่อให้เกิดความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
2. ควรจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น ด้านการประมงและปลาสวยงาม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงดึงดูดภาคเอกชนในภูมิภาคมาร่วมงานมากขึ้น
3. ควรจัดระบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เหมาะสมและพอเพียง


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 1. ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การปฐมนิเทศคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.4 การประชุมสัมมนา “คุณภาพอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.4 การประชุมสัมมนา “คุณภาพอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๒”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานสำหรับหลักสูตรที่ยังไม่เสนอปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
๒. สำหรับหลักสูตรใหม่ต้องเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบก่อน จึงดำเนินการเปิดรับนักศึกษาได้

1.2.5 กำหนดการวันเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยนำกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย โดยให้ปรากฏที่หน้าหลัก

1.2.6 การสรุปการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. คณะเกษตรศาสตร์ควรพัฒนาให้งานดังกล่าวเป็นงานระดับจังหวัดและเป็นงานเกษตรแห่งชาติในอนาคต โดยคงรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับเกษตรกรที่เยี่ยมชมงาน และควรมีผลผลิตทั้งจากนักเรียนและนักศึกษาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการก่อให้เกิดความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
2. ควรจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น ด้านการประมงและปลาสวยงาม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงดึงดูดภาคเอกชนในภูมิภาคมาร่วมงานมากขึ้น
3. ควรจัดระบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เหมาะสมและพอเพียง


ระเบียบวาระที่ 4 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและแผนการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และแผนการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554 และรับทราบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. การตั้งค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ในช่วงปีการศึกษา 2555 – 2559งานตามตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559 ด้วย
2. ให้มหาวิทยาลัยปรับค่าเป้าหมายในตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นำ ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ให้มีค่าเป้าหมายการดำเนินงานที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ (ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป)

4.1.2.2 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและแผนการประกัน
คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และแผนการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554 และรับทราบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. การตั้งค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ในช่วงปีการศึกษา 2555 – 2559 ขอให้กำหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องของค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้วย
2. ให้มหาวิทยาลัยปรับค่าเป้าหมายในตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นำ ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ให้มีค่าเป้าหมายการดำเนินงานที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ (ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป)

4.11 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 4)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ ไตรมาสที่ 4 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทผู้รับจ้างอาคารก่อสร้างผูกพันงบประมาณต่างๆ คือ อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา เป็นบริษัทเดียวกัน คือ บริษัท กำจรกิจ ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง
มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบความเสียหายจากการดำเนินงานที่ล่าช้าของบริษัทผู้รับจ้าง และรายการที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้อาคารต่างๆ สามารถใช้งานอาคารดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นเหตุผลในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ และขอให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อๆ ไป
2. สำหรับอาคารศูนย์การศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น คาดว่าจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุมัติแบบรูปและวงเงินต่อสำนักงบประมาณ และลงนามในสัญญาได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ นั้น ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรคณะวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้สามารถรับงานด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรต่างๆ ได้ซึ่งจักเป็นรายได้อีกด้านหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย
3. ให้คณะวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์จัดทำแผนพัฒนาวิธีการรับนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเป็นรายหลักสูตร เพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษานักศึกษาใหม่และผู้สำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
4. ให้กองแผนงานตรวจสอบทบทวนผลการดำเนินงานในตัวชี้วัดต่างๆ ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป และควรกำหนดผู้รับผิดชอบในแนวทางการแก้ไขต่างๆ ที่ได้นำเสนอเพื่อจักได้ปรับปรุงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล
4.2.1 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกิจการ
ด้านต่างๆ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ

4.2.2 การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 5)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
4.3.1 การขออนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี นอกสถานที่ตั้งหลัก จำนวน 3 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี นอกสถานที่ตั้งหลัก จำนวน 3
หลักสูตร ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงหลักฐานเอกสารที่แสดงถึงการมอบกรรมสิทธิในการใช้พื้นที่อาคารเทพรัตนครุปการ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่จังหวัดมุกดาหาร ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาการจัดตั้งวิทยาเขตต่อไป

4.3.10 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.11 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.12 การขออนุมัติหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.13 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.14 การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.15 การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.4 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.5 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.6 การขออนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.7 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.8 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.9 ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.3 การขออนุมัติใช้เงินรายได้จากการให้บริการทางด้านสุขภาพของศูนย์สุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินรายได้

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ ขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดทำรายละเอียดงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
4.4.1 แผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 18 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ในการชี้นำและ/หรือแก้ปัญหาสังคม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 18 บทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาในการชี้นำและ/หรือแก้ปัญหาสังคม โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบการดำเนินงานโดยการบูรณาการความร่วมมือของคณะวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการพัฒนา ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือจากชุมชนและเป็นกิจกรรมที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อขยายผลการดำเนินงานต่อไป
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในการร่วมพัฒนาชุมชน
3. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณที่จะต้องดำเนินการในอนาคตด้วย เพื่อจักได้ก่อให้การดำเนินงานที่ต่อเนื่อง
4. นอกจากความร่วมมือในระดับคณะวิชาต่างๆ แล้ว อาจพิจารณาความร่วมมือจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยในประเภทอื่น เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากงบประมาณด้านสาธารณะประโยชน์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตั้งไว้ รวมถึงการนำความร่วมมือจากสหกรณ์ในเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป

4.4.4 การขออนุมัติเงินรายได้คงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดทำแผนรายจ่ายเพิ่ม ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555ของ คณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินรายได้

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้ปรับรูปแบบการเสนอโครงการให้เป็นไปตามแบบฟอร์มการเสนองบประมาณตามที่กองแผนงานกำหนด

4.4.5 การขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนรักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินรายได้

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.6 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา
ปีการศึกษา 2555/56

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ขอให้งานวิเทศสัมพันธ์สรุปขั้นตอนการดำเนินงานที่ผ่านมา จัดทำรายละเอียดงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

4.4.7 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ERASMUS MUNDUS Programme Action 2 Partnership: Euro-Asia partnership to promote Engineering Technology Education and Research Exchanges (TECHNO)”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ขอให้งานวิเทศสัมพันธ์สรุปขั้นตอนการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา จัดทำรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและแผนการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และแผนการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554 และรับทราบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. การตั้งค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ในช่วงปีการศึกษา 2555 – 2559งานตามตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559 ด้วย
2. ให้มหาวิทยาลัยปรับค่าเป้าหมายในตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นำ ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ให้มีค่าเป้าหมายการดำเนินงานที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ (ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป)

4.1.2.2 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและแผนการประกัน
คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และแผนการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554 และรับทราบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. การตั้งค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ในช่วงปีการศึกษา 2555 – 2559 ขอให้กำหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องของค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้วย
2. ให้มหาวิทยาลัยปรับค่าเป้าหมายในตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นำ ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ให้มีค่าเป้าหมายการดำเนินงานที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ (ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป)

4.11 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 4)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ ไตรมาสที่ 4 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทผู้รับจ้างอาคารก่อสร้างผูกพันงบประมาณต่างๆ คือ อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา เป็นบริษัทเดียวกัน คือ บริษัท กำจรกิจ ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง
มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบความเสียหายจากการดำเนินงานที่ล่าช้าของบริษัทผู้รับจ้าง และรายการที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้อาคารต่างๆ สามารถใช้งานอาคารดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นเหตุผลในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ และขอให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อๆ ไป
2. สำหรับอาคารศูนย์การศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น คาดว่าจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุมัติแบบรูปและวงเงินต่อสำนักงบประมาณ และลงนามในสัญญาได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ นั้น ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรคณะวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้สามารถรับงานด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรต่างๆ ได้ซึ่งจักเป็นรายได้อีกด้านหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย
3. ให้คณะวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์จัดทำแผนพัฒนาวิธีการรับนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเป็นรายหลักสูตร เพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษานักศึกษาใหม่และผู้สำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
4. ให้กองแผนงานตรวจสอบทบทวนผลการดำเนินงานในตัวชี้วัดต่างๆ ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป และควรกำหนดผู้รับผิดชอบในแนวทางการแก้ไขต่างๆ ที่ได้นำเสนอเพื่อจักได้ปรับปรุงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล
4.2.1 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกิจการ
ด้านต่างๆ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ

4.2.2 การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 5)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
4.3.1 การขออนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี นอกสถานที่ตั้งหลัก จำนวน 3 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี นอกสถานที่ตั้งหลัก จำนวน 3
หลักสูตร ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงหลักฐานเอกสารที่แสดงถึงการมอบกรรมสิทธิในการใช้พื้นที่อาคารเทพรัตนครุปการ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่จังหวัดมุกดาหาร ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาการจัดตั้งวิทยาเขตต่อไป

4.3.10 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.11 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.12 การขออนุมัติหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.13 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.14 การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.15 การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.4 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.5 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.6 การขออนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.7 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.8 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.9 ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.3 การขออนุมัติใช้เงินรายได้จากการให้บริการทางด้านสุขภาพของศูนย์สุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินรายได้

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ ขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดทำรายละเอียดงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
4.4.1 แผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 18 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ในการชี้นำและ/หรือแก้ปัญหาสังคม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 18 บทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาในการชี้นำและ/หรือแก้ปัญหาสังคม โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบการดำเนินงานโดยการบูรณาการความร่วมมือของคณะวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการพัฒนา ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือจากชุมชนและเป็นกิจกรรมที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อขยายผลการดำเนินงานต่อไป
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในการร่วมพัฒนาชุมชน
3. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณที่จะต้องดำเนินการในอนาคตด้วย เพื่อจักได้ก่อให้การดำเนินงานที่ต่อเนื่อง
4. นอกจากความร่วมมือในระดับคณะวิชาต่างๆ แล้ว อาจพิจารณาความร่วมมือจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยในประเภทอื่น เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากงบประมาณด้านสาธารณะประโยชน์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตั้งไว้ รวมถึงการนำความร่วมมือจากสหกรณ์ในเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป

4.4.4 การขออนุมัติเงินรายได้คงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดทำแผนรายจ่ายเพิ่ม ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555ของ คณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินรายได้

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้ปรับรูปแบบการเสนอโครงการให้เป็นไปตามแบบฟอร์มการเสนองบประมาณตามที่กองแผนงานกำหนด

4.4.5 การขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนรักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินรายได้

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.6 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา
ปีการศึกษา 2555/56

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ขอให้งานวิเทศสัมพันธ์สรุปขั้นตอนการดำเนินงานที่ผ่านมา จัดทำรายละเอียดงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

4.4.7 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ERASMUS MUNDUS Programme Action 2 Partnership: Euro-Asia partnership to promote Engineering Technology Education and Research Exchanges (TECHNO)”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ขอให้งานวิเทศสัมพันธ์สรุปขั้นตอนการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา จัดทำรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและแผนการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และแผนการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554 และรับทราบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. การตั้งค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ในช่วงปีการศึกษา 2555 – 2559งานตามตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559 ด้วย
2. ให้มหาวิทยาลัยปรับค่าเป้าหมายในตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นำ ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ให้มีค่าเป้าหมายการดำเนินงานที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ (ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป)

4.1.2.2 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและแผนการประกัน
คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และแผนการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554 และรับทราบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. การตั้งค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ในช่วงปีการศึกษา 2555 – 2559 ขอให้กำหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องของค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ด้วย
2. ให้มหาวิทยาลัยปรับค่าเป้าหมายในตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นำ ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ให้มีค่าเป้าหมายการดำเนินงานที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ (ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป)

4.11 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 4)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ ไตรมาสที่ 4 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทผู้รับจ้างอาคารก่อสร้างผูกพันงบประมาณต่างๆ คือ อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา เป็นบริษัทเดียวกัน คือ บริษัท กำจรกิจ ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง
มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบความเสียหายจากการดำเนินงานที่ล่าช้าของบริษัทผู้รับจ้าง และรายการที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้อาคารต่างๆ สามารถใช้งานอาคารดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นเหตุผลในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ และขอให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อๆ ไป
2. สำหรับอาคารศูนย์การศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น คาดว่าจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุมัติแบบรูปและวงเงินต่อสำนักงบประมาณ และลงนามในสัญญาได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ นั้น ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรคณะวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้สามารถรับงานด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรต่างๆ ได้ซึ่งจักเป็นรายได้อีกด้านหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย
3. ให้คณะวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์จัดทำแผนพัฒนาวิธีการรับนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเป็นรายหลักสูตร เพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษานักศึกษาใหม่และผู้สำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
4. ให้กองแผนงานตรวจสอบทบทวนผลการดำเนินงานในตัวชี้วัดต่างๆ ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป และควรกำหนดผู้รับผิดชอบในแนวทางการแก้ไขต่างๆ ที่ได้นำเสนอเพื่อจักได้ปรับปรุงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล
4.2.1 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกิจการ
ด้านต่างๆ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ

4.2.2 การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 5)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
4.3.1 การขออนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี นอกสถานที่ตั้งหลัก จำนวน 3 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี นอกสถานที่ตั้งหลัก จำนวน 3
หลักสูตร ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงหลักฐานเอกสารที่แสดงถึงการมอบกรรมสิทธิในการใช้พื้นที่อาคารเทพรัตนครุปการ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่จังหวัดมุกดาหาร ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาการจัดตั้งวิทยาเขตต่อไป

4.3.10 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.11 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.12 การขออนุมัติหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.13 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.14 การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.15 การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.4 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.5 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.6 การขออนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.7 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.8 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.9 ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.3 การขออนุมัติใช้เงินรายได้จากการให้บริการทางด้านสุขภาพของศูนย์สุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินรายได้

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ ขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดทำรายละเอียดงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
4.4.1 แผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 18 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ในการชี้นำและ/หรือแก้ปัญหาสังคม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 18 บทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาในการชี้นำและ/หรือแก้ปัญหาสังคม โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบการดำเนินงานโดยการบูรณาการความร่วมมือของคณะวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการพัฒนา ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือจากชุมชนและเป็นกิจกรรมที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อขยายผลการดำเนินงานต่อไป
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในการร่วมพัฒนาชุมชน
3. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณที่จะต้องดำเนินการในอนาคตด้วย เพื่อจักได้ก่อให้การดำเนินงานที่ต่อเนื่อง
4. นอกจากความร่วมมือในระดับคณะวิชาต่างๆ แล้ว อาจพิจารณาความร่วมมือจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยในประเภทอื่น เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากงบประมาณด้านสาธารณะประโยชน์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตั้งไว้ รวมถึงการนำความร่วมมือจากสหกรณ์ในเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป

4.4.4 การขออนุมัติเงินรายได้คงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดทำแผนรายจ่ายเพิ่ม ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555ของ คณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินรายได้

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้ปรับรูปแบบการเสนอโครงการให้เป็นไปตามแบบฟอร์มการเสนองบประมาณตามที่กองแผนงานกำหนด

4.4.5 การขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนรักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินรายได้

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.6 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา
ปีการศึกษา 2555/56

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ขอให้งานวิเทศสัมพันธ์สรุปขั้นตอนการดำเนินงานที่ผ่านมา จัดทำรายละเอียดงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

4.4.7 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ERASMUS MUNDUS Programme Action 2 Partnership: Euro-Asia partnership to promote Engineering Technology Education and Research Exchanges (TECHNO)”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ขอให้งานวิเทศสัมพันธ์สรุปขั้นตอนการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา จัดทำรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3