รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 12 / 2556

เมื่อ 26 ตุลาคม 2556

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.4 การขยายเวลาในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันการศึกษา พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รวบรวมและสรุปความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 การเตรียมการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2556

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 การรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย/ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ 3 เดือน (มิ.ย. 2556 - ส.ค. 2556)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานทียบเท่า ปีการศึกษา 2556 รอบ 3 เดือน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ มอบให้งานประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติมประเด็นปัญหา และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานแต่ละไตรมาสของคณะ/สำนัก เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป

4.1.2.4 ขออนุมัติปรับกรอบอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
3.รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4. รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ กรรมการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 48 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมสรุปเรื่องในส่วนรายละเอียด ความเป็นมา และสาเหตุของความล่าช้าในการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาในแต่ละปี เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

4.2.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 147 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.5 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 3)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา 1103 133 รังสีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงรูปแบบตารางสรุปการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรให้มีรูปแบบ และวิธีการปฎิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันทุกหลักสูตร

4.3.2 ขอเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา 1702 100 การตลาดสำหรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3(3-0-6) สังกัดคณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร) โดยการเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ฉบับแก้ไข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ (ร่าง) ประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2556 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับปรุงแก้ไขประกาศดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

4.4.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : 1. ไม่อนุญาตให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงสถานีบริการ
น้ำมัน ตามรายละเอียดทั้ง 5 ข้อ
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแต่งตั้งตามตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่าควรมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงฯ ดำเนินการตรวจสอบดังนี้
1. การทำสัญญากับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดเมื่อใด
2. การปรับราคา มอบให้คณะกรรมการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงฯ ไปตรวจสอบรายละเอียดว่าทำผิดสัญญาหรือไม่ เช่น การตั้งปั้มน้ำมัน ร้าน 7-Eleven และร้านกาแฟอเมซอน และประเด็นพวกนี้ให้บันทึกในรายงานการประชุมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดังกล่าว รายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว

4.4.3 การปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.อ. ทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. กรณีรายนางสายฝน สำราญ นางรัชนี นิคมเขตต์ และนายสุภชัย หาทองคำ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติ ก.พ.อ. ที่แจ้งตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นแย้งว่าตนไม่สามารถมีความเห็นให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ เพราะว่า การวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีนี้ กระทำโดย อ.ก.พ.อ. ซึ่งไม่ใช่คณะกรรมการที่มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ตามกฎหมาย เนื่องจาก ก.พ.อ. ไม่มีอำนาจมอบอำนาจให้ อ.ก.พ.อ. ทำหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์แทนได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา เคยมีความเห็นในเรื่องที่คล้ายคลึงกันไว้แล้ว หากสภามหาวิทยาลัยฯ มีความเห็นให้มหาวิทยาลัย คือ อธิการบดีปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว อาจก่อให้เกิดความรับผิดชอบในทางอาญาและความรับผิดทางเพ่งที่จะเกิดขึ้นจากความผิดทางอาญาได้ และนอกจากนี้กรณีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่ใช่เป็นเพียงกรณีเดียวที่มีปัญหา แต่มหาวิทยาลัยมหิดลก็เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยมหิดลปฏิบัติไม่เหมือนกันความรับผิดชอบก็จะไม่เหมือนกัน

4.4.4 เพิกถอนคำสั่งไล่รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม ออกจากราชการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นควรให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปฏิบัติเช่นเดียวกับแนวทางปฏิบัติในระเบียบวาระที่ 4.4.3

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3