รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 12 / 2555

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2555

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : รับทราบ และมีมติให้นำไปปรับแก้ไขปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ใหม่ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ทุรกันดารและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.4 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติปริญญาแก่ผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555 กรณีราย นายอุทัย อันพิมพ์ นักศึกษาปริญญาเอก
คณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติปริญญาแก่ผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 กรณีราย นายอุทัย อันพิมพ์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ ขอให้คณะและสำนักงานบริหารบัณฑิตควบคุมดูแลให้การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีการปรับปรุงแล้ว เพื่อควบคุมคุณภาพของนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.2 กรอบงบประมาณในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบกรอบงบประมาณในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง) จำนวน 1,067,257,100.- บาท

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในส่วนเงินรายรับ (เงินรายได้) เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : ประชุม อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม ของโครงการความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 7,231,600.- บาท ทั้งนี้ การเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพิ่มเติม ในคราวต่อไป ขอให้สรุปเหตุผลความจำเป็น และสัดส่วนงบประมาณในหมวดรายจ่ายที่เสนอขออนุมัติ รวมทั้ง อธิบายเพิ่มเติมถึงที่มาของแหล่งงบประมาณ

4.1.1.3 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราช วิทยาเขตมุกดาหาร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : ประชุม อนุมัติ การใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราช วิทยาเขตมุกดาหาร ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยคิดค่าดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ใช้เงินทุนสำรองเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าว จากผู้ผิดสัญญา หรือ ผู้ค้ำประกันด้วย

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 – 2559 คณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้งนี้ ในการเสนอขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ในคราวต่อไป ขอให้จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาในด้านความสามารถในการรองรับจำนวนนักศึกษาที่จะทำการรับเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา และทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดการศึกษา เช่น จำนวนห้องเรียน หรือพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนต่อจำนวนนักศึกษา เป็นต้น

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
4.2.1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดังนี้
1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ เป็นประธาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ
ได้แก่ 2.1 รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
2.2 รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร เป็นกรรมการ
ไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า จำนวนไม่เกิน 2 คน
ได้แก่ 3.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกุลไชย
3.2 ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ เลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

4.2.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ดังนี้
1. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ เป็นประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งหนึ่งคน
ได้แก่ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นกรรมการ
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดี
ที่ไม่ใช่คณะนั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 2 คน
ได้แก่ 3.1 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม เป็นกรรมการ
3.2 รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร เป็นกรรมการ
ประธานสภาอาจารย์

4.2.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.4 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ เป็นประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งหนึ่งคน
ได้แก่ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นกรรมการ
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดี
ที่ไม่ใช่คณะนั้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 2 คน
ได้แก่ 3.1 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม เป็นกรรมการ
3.2 นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ เป็นกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร เป็นกรรมการ
ประธานสภาอาจารย์

4.2.5 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.6 ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.7 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
2554 (ครั้งที่ 3) จำนวน 31 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.8 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
2555 (ครั้งที่ 2) จำนวน 59 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.9 การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2555 (ครั้งที่ 4)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
4.4.2 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมประชุมตามปฏิทินฯ ที่กำหนด เพื่อให้ร้อยละการเข้าร่วมประชุมสูงขึ้น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องอื่นๆ

5.1 การพิจารณาเกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบเกณฑ์การประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัย โดยใช้แบบการประเมินตนเองโดยสภามหาวิทยาลัย และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ปรับปรุงรูปแบบโดยมิต้องจัดทำในรูปแบบของประกาศสภามหาวิทยาลัย
2. จากเกณฑ์การประเมินตนเอง ข้อ 8.1 (1) แก้ไขข้อความจากเดิม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอวิธีการประเมิน เป็น สภามหาวิทยาลัย เสนอวิธีการประเมิน
3. มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง

5.2 เรื่องอื่นๆ

5.2 (ร่าง) แบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังนี้ แก้ไขข้อความ ส่วนที่ 1 ของ (ร่าง) แบบการประเมินตนเองฯ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3