รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 12 / 2554

เมื่อ 26 ตุลาคม 2554

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.2 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล 4.2.2 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ประจำปีการศึกษา 2533 (บัณฑิตรุ่นที่ 20) ครั้งที่ 3

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล 4.2.3 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2533 (บัณฑิตรุ่นที่ 20) ครั้งที่ 3

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล 4.2.4 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 4

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

42 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล 4.2.1 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
2553 (บัณฑิตรุ่นที่ 20) ครั้งที่ 3

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3