รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 11 / 2557

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2557

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่เปิดสอนประจำปีการศึกษา 2556 (สมอ.07)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ในกรณีที่มีความ จำเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.4 การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ในกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวคิดการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.6 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.7 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 คดีหมายเลขดำที่ 998/2557
คดีหมายเลขแดงที่ 2170/2557 ระหว่าง นางรัชนี นิคมเขตต์ โจทก์
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จำเลย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.8 การแจ้งกำหนดการโครงการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 สืบเนื่อง

3.1 ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) จำนวน 3 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : มอบมหาวิทยาลัยนำกลับไปตรวจสอบอีกครั้ง ถ้าไม่ผิดหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับอนุมัติให้ผ่านได้ และหากผิดหลักเกณฑ์ให้นำกลับมาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ 30 กันยายน 2557)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลกาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2557)

4.1.2.1 ขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2555 – 2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : มอบกองการเจ้าหน้าที่นำกลับไปทบทวนเรื่องของกรอบอัตรากำลังใหม่ และพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานทั้ง 6 ราย ดังนี้
1. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
2.1 รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง เป็นเลขานุการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

2. คณะนิติศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
2.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง เป็นเลขานุการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

3. คณะเกษตรศาสตร์
1.รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
2.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง เป็นเลขานุการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

4. คณะเภสัชศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
2.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง เป็นเลขานุการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

5. สำนักวิทยบริการ
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
2.กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
2.1 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 นายประวิทย์ อนันตรวราศิลป์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตำแหน่ง
3. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง เป็นเลขานุการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

6. คณะบริหารศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
2.1 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 นายประวิทย์ อนันตรวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตำแหน่ง
3. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง เป็นเลขานุการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 3) จำนวน 6 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 ขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 26 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ใช้ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... ชั่วคราวไปก่อน และมอบให้กองการเจ้าหน้าที่ไปปรับแก้ไขใหม่ทั้งฉบับแล้วนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

4.4.2 ขออนุมัติจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน สำหรับอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และวิทยากรที่สอนให้กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : - ขอถอนระเบียบวาระการประชุม

4.4.3 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558

4.4.4 พิจารณาอนุมัติร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ ร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557 และพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3