รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 11 / 2556

เมื่อ 28 กันยายน 2556

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือชะลอการเปิดหลักสูตรและศูนย์นอกสถานที่ตั้ง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.4 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.5 การลาออกจากตำแหน่งของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.6 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

3.1 รายงานการประเมินผลการใช้พื้นที่ของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเจรจากับผู้แทนของชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ และมอบให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่พิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 9)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) ของคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 859,538 บาท

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.3 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย และขออนุมัติแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม และอนุมัติการใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 2,105,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องฉลองพระองค์

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.5 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ ตามที่เสนอทั้ง 3 ประเด็น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้มหาวิทยาลัยนำเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะทำงานด้านทรัพย์สินและการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อหาวิธีและมาตรการในการหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมต่อไป

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.2 ขออนุมัติใช้เงินทุนสะสมคณะรัฐศาสตร์เพื่อตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2556 และขออนุมัติ
ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติเงินทุนสะสมคณะรัฐศาสตร์เพื่อตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2556 และอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมจำนวนเงิน 1,120,000 บาท

4.1.1.4 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556 )

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2556) และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบกองคลังดำเนินการปรับปรุงรายงานในส่วนลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษาและลูกหนี้เงินยืมทุนสำรองมหาวิทยาลัย ให้รายงานตามช่วงเวลาที่ยืมเงินดังกล่าว
2. มอบกองคลังกำหนดระยะเวลาของการคืนเงินของลูกหนี้คงค้างให้รวดเร็วขึ้น

4.1.1.6 ขออนุมัติหลักการและขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำหรับค่าใช้จ่ายการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 88,381,707 บาท จากงบประมาณในแหล่งต่างๆ ตามที่เสนอ

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ตามที่หน่วยงานเสนอ

4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้ง 9 ราย

4.2.4 พิจารณาอนุมัติให้รองอธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.5 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.6 พิจารณาแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 ขอเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา 1434 201 โบราณคดีในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 3(3-0-6) สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 ขอเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา 1434 202 โบราณคดีในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-24 3(3-0-6) สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.4 ขอเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา 1434 321 ภาพสะท้อน
ประวัติศาสตร์สังคมไทยจากภาชนะดินเผา 3(3-0-6) สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบมหาวิทยาลัยจัดทำแนวทางและมาตรการการปรับปรุงในส่วนของการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ของปริญญาโทและปริญญาเอกและเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
2. มอบให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและคณะวิชาต่างๆ จัดทำแผนการปรับปรุงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะและเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.4.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ
Korea Research Institute of Chemical Technology สาธารณรัฐเกาหลี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติและมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์สรุปกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ MOU เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบในคราวต่อไป

4.4.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติและมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์สรุปกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ MOU เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบในคราวต่อไป

4.4.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ
Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติและมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์สรุปกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ MOU เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบในคราวต่อไป

4.4.5 การกำหนดสาขาวิชาที่จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : มอบกองการเจ้าหน้าที่นำกลับไปพิจารณาทบทวนให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

4.4.6 พิจารณามาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์นำกลับไปทบทวนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ให้รอบคอบอีกครั้งในเรื่องของระยะเวลาการเข้าสู่ตำแหน่ง คุณสมบัติของตำแหน่ง การเผยแพร่ของผลงานในวารสารที่น่าเชื่อถือ ระบบการประเมินที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คุณภาพและปริมาณงานของผลงานที่ชัดเจน และควรมีการกำหนดจำนวนของผู้ขอตำแหน่งที่ชัดเจน แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 9)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) ของคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 859,538 บาท

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.3 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย และขออนุมัติแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม และอนุมัติการใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 2,105,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องฉลองพระองค์

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.5 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ ตามที่เสนอทั้ง 3 ประเด็น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้มหาวิทยาลัยนำเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะทำงานด้านทรัพย์สินและการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อหาวิธีและมาตรการในการหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมต่อไป

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.2 ขออนุมัติใช้เงินทุนสะสมคณะรัฐศาสตร์เพื่อตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2556 และขออนุมัติ
ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติเงินทุนสะสมคณะรัฐศาสตร์เพื่อตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2556 และอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมจำนวนเงิน 1,120,000 บาท

4.1.1.4 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556 )

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2556) และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบกองคลังดำเนินการปรับปรุงรายงานในส่วนลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษาและลูกหนี้เงินยืมทุนสำรองมหาวิทยาลัย ให้รายงานตามช่วงเวลาที่ยืมเงินดังกล่าว
2. มอบกองคลังกำหนดระยะเวลาของการคืนเงินของลูกหนี้คงค้างให้รวดเร็วขึ้น

4.1.1.6 ขออนุมัติหลักการและขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำหรับค่าใช้จ่ายการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 88,381,707 บาท จากงบประมาณในแหล่งต่างๆ ตามที่เสนอ

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ตามที่หน่วยงานเสนอ

4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้ง 9 ราย

4.2.4 พิจารณาอนุมัติให้รองอธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.5 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.6 พิจารณาแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 ขอเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา 1434 201 โบราณคดีในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 3(3-0-6) สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 ขอเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา 1434 202 โบราณคดีในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-24 3(3-0-6) สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.4 ขอเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา 1434 321 ภาพสะท้อน
ประวัติศาสตร์สังคมไทยจากภาชนะดินเผา 3(3-0-6) สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบมหาวิทยาลัยจัดทำแนวทางและมาตรการการปรับปรุงในส่วนของการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ของปริญญาโทและปริญญาเอกและเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
2. มอบให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและคณะวิชาต่างๆ จัดทำแผนการปรับปรุงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะและเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.4.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ
Korea Research Institute of Chemical Technology สาธารณรัฐเกาหลี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติและมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์สรุปกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ MOU เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบในคราวต่อไป

4.4.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติและมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์สรุปกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ MOU เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบในคราวต่อไป

4.4.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ
Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติและมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์สรุปกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ MOU เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบในคราวต่อไป

4.4.5 การกำหนดสาขาวิชาที่จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : มอบกองการเจ้าหน้าที่นำกลับไปพิจารณาทบทวนให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

4.4.6 พิจารณามาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์นำกลับไปทบทวนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ให้รอบคอบอีกครั้งในเรื่องของระยะเวลาการเข้าสู่ตำแหน่ง คุณสมบัติของตำแหน่ง การเผยแพร่ของผลงานในวารสารที่น่าเชื่อถือ ระบบการประเมินที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คุณภาพและปริมาณงานของผลงานที่ชัดเจน และควรมีการกำหนดจำนวนของผู้ขอตำแหน่งที่ชัดเจน แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3