รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 11 / 2555

เมื่อ 27 ตุลาคม 2555

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการขอเลื่อนระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถนำผลการดำเนินงานในช่วงปีการศึกษา 2555 มาประกอบการประเมิน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การตรวจประเมินในบางตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา 2553 ทำให้ต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนตัวบ่งชี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย้อนหลังไปในปีการศึกษา 2552 ซึ่งอาจทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
2. ให้มหาวิทยาลัยสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาคมในมหาวิทยาลัย ได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การตรวจประเมินในบางตัวบ่งชี้ อีกทั้งมีความเพิ่มระดับความยากในการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินและรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่ง คณะ/หน่วยงาน จักต้องปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน โดยจัดทำในรูปแบบของเอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาคมในมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ขออนุมัติเปิดรายวิชา 1902 214 สารเสพติดและบุหรี่กับสุขภาวะคนไทย 2 (2-0-4) สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

3.2 รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคาร 3 หลัง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยประสานบริษัทผู้รับจ้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในการเพิ่มจำนวนคนงานเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อย่างน้อย 2 สัปดาห์

3.3 การรับชำระหนี้กรณีผิดสัญญาก่อสร้างอาคารจากเอกชน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : ให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามแนวทางที่อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ได้ตอบข้อหารือในการให้มหาวิทยาลัยรับชำระหนี้ได้ และเมื่อได้รับการชำระหนี้แล้ว จึงถอนฟ้องคดีปกครองและถอนคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายที่มีต่อบริษัท ไทยฟากรุ๊ป จำกัด ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 แผนการรับนักศึกษา หน่วยการจัดการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
4.2.1 การแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.2 การแต่งตั้งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 การขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติปริญญาแก่ผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 กรณีราย นายอุทัย อันพิมพ์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : ให้ฝ่ายวิชาการ ศึกษาข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. รายงานกรณีนายอุทัย อันพิมพ์ โดยเรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลา
2. รายงานเกี่ยวกับเกณฑ์ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในปัจจุบัน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่ผ่านมา
เมื่อจัดทำรายงานดังกล่าวแล้ว นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

4.2.6 ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็น
กรณีพิเศษ พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
4.3.1 ขออนุมัติเปิดรายวิชา 1503 104 น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
4.4.1 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนของคณะเกษตรศาสตร์ เป็นค่าสาธารณูปโภค
(ค่ากระแสไฟฟ้า)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Cooperative Agreement) ระหว่าง Guangxi University (มหาวิทยาลัยกว่างซี) สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.3 การจ้างนักกฎหมายเอกชนเพื่อปฏิบัติงานด้านคดีและการบังคับคดี (มาตรการบังคับทางปกครอง)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และให้เสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์การจ้างฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

4.4.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย โครงการวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย โครงการวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ตามข้อเสนอแนะ

4.4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ. ศ. ... ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะ

4.4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ. ... ทั้งนี้ มอบให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะต่างๆ แล้วจึงนำเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามและประกาศบังคับใช้ต่อไป

4.4.7 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของศูนย์หนังสือและส่งเสริมการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ….

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มอบสำนักวิทยบริการศึกษาและแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในสถานการณ์ปัจจุบันของศูนย์หนังสือและส่งเสริมการผลิตตำรา และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องอื่นๆ

5.1 การใช้พื้นที่ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : มอบคณะทำงานฯ จัดทำแผนการดำเนินงานแก้ไขการใช้พื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นข้อยุติภายในเวลา 6 เดือน และประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แล้วนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป

5.2 เรื่องอื่นๆ

5.2 ขออนุญาตใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sports Complex)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sports Complex) ในตำแหน่งที่จังหวัดมุกดาหารเสนอมา

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3